Efter AL § 48 behandles forsikrings- og erstatningssummer, herunder ekspropriationserstatninger, som salgssummer, hvor andet ikke er særskilt fastsat. Sådanne særlige bestemmelser er f.eks. fastsat for skade på driftsmidler og bygninger. Se herom AL § 7, stk. 2 (udgift til reparation af skadelidt driftsmiddel eller skib), afsnit E.C.2.4.7, AL § 13, stk. 2 (blandede benyttede driftsmidler og skibe), afsnit E.C.2.5.8, og AL § 24 (skade på ejendomme), afsnit E.C.4.7 og de underliggende afsnit.

I SKM2008.622.ØLR modtog en skatteyder i sin egenskab af at være partreder erstatning i forbindelse med, at nogle leverede kraner var mangelfulde. Erstatningssummen blev sidestillet med salgssummen for et aktiv, jf. AL § 48.