AL § 17 fastsætter afskrivningssatsen for bygninger, der er afskrivningsberettigede efter AL § 14, og for installationer, der er afskrivningsberettigede efter AL § 15. Der gælder med virkning fra og med indkomståret 2008 en fælles ordinær afskrivningssats på indtil 4 pct. årligt af anskaffelsessummen for de pågældende bygninger og installationer, jf. AL § 17, stk. 1, (til og med indkomståret 2007 var satsen 5 pct.).  Der gælder samme maksimale sats for afskrivning på installationer i afskrivningsberettigede og ikke-afskrivningsberettigede bygninger. Bestemmelsen i AL § 17, stk. 1, indebærer, at hele anskaffelsessummen kan afskrives i løbet af 25 år.

Afskrivningerne for både bygninger og installationer er ubundne. Bestemmelsen giver således den skattepligtige adgang til selv at fastsætte afskrivningssatsen mellem 0 og 4 pct. Dette indebærer, at den skattepligtige ikke mister afskrivningerne, selv om vedkommende ikke udnytter den fulde afskrivningsadgang i hvert indkomstår.