åben Vis oversigt med domme, kendelser og afgørelser, som Skatteforvaltningen har valgt ikke at indarbejde i vejledningens tekst. Vi gør opmærksom på, at materialet i denne oversigt ikke nødvendigvis er udtryk for gældende ret.

Reglerne ophævetBestemmelsen i nr. 12, 2. pkt (der indtil ændringen ved lov nr. 425 af 25. juni 1993 stod i nr. 13) omfatter udlejning af afskrivningsberettiget fast ejendom, når flere end 10 personer som led i en fælles udlejning udlejer afskrivningsberettiget fast ejendom til samme lejer. Bestemmelsen ophæves med virkning for indkomst fra en virksomhed eller en del af en virksomhed, som skatteyderen erhverver i indkomståret 2006 eller senere indkomstår, jf. lov nr. 425 af d. 6. juni 2005 § 11, nr. 1 og § 18, stk. 3-6, og ovenfor under E.F.1.4.

Om reglen og den dertil hørende praksis, herunder om hvornår der foreligger fælles udlejning, henvises til LV 2005-3, afsnit E.F.1.5. Se tillige SKM2005.450.VLR om udlejning til samme lejer (selskaber).