Underskudsbegrænsning Efter PSL § 13, stk. 6, kan et underskud i skattepligtig indkomst fra en virksomhed, der er omfattet af reglerne for anparts- eller udlejningsvirksomhed (PSL § 4, stk. 1, nr. 10 eller 12) (nr. 13 ændret til nr. 12 ved lov nr. 425 af 6. juni 2005, § 11, nr. 1), herunder forskudsafskrivninger efter afskrivningsloven på aktiver, der efter færdiggørelsen benyttes i virksomheden, ikke fratrækkes i anden skattepligtig indkomst hos ejeren eller dennes ægtefælle, men alene modregnes i positiv indkomst fra samme virksomhed i senere indkomstår. Dette gælder også, hvis indkomsten er omfattet af de hidtidige regler i PSL § 4, stk.1, nr.12 om afskrivningsberettiget fast ejendom, jf. ovenfor under E.F.1.4.). Underskudsbegrænsningen gælder dog ikke underskud fra skibsvirksomhed, der er godkendt af Økonomi-og erhvervsministeren, jf. nedenfor.

Ejendomsavance, genanbringelse Afstår kommanditselskabet en ejendom, og opnår en eller flere kommanditister herved en avance, der er forøget som følge af, at der ved erhvervelsen af ejendommen blev genanbragt avance fra afståelse af kommanditistens ejendom udenfor kommanditselskabet, jf. EBL § 6 A, vil også denne indkomst kunne modregnes i underskud fra kommanditselskabets øvrige virksomhed, jf. PSL § 13, stk.6.SKM2007.650.SR

Modregning af et underskud i positiv indkomst i et senere indkomstår fra samme virksomhed kan ske, selv om virksomheden for dette indkomstår ikke er omfattet af reglerne. Se SKM2003.343.LR.

Et underskud fra en virksomhed kan ikke fremføres til modregning i senere positiv indkomst fra en anden virksomhed tilhørende den skattepligtige.

Adgangen til at fremføre underskud efter PSL § 13, stk. 6, gælder uden tidsbegrænsning, men begrænses, såfremt den skattepligtige erklæres konkurs eller opnår tvangsakkord, frivillig akkord eller gældssanering, jf. LL § 15. Efter PSL § 13, stk. 6, 4. pkt., gælder bestemmelsen om underskudsbegrænsning ikke, når industriministeren (nu Økonomi- og erhvervsministeren) har godkendt skibsprojektet. Ministerens adgang til at godkende skibsprojekter med skattemæssig virkning ophørte med udgangen af 1993.

En liste over projekter godkendt i 1989 findes i cirkulære nr. 15 af 22. januar 1990 om PSL, pkt. 31. En liste over godkendte skibsprojekter i 1990 og 1991 findes i henholdsvis T&S Nyt 1991, nr. 2 og T&S Nyt 1992, nr. 4. Godkendte skibsprojekter i 1992 og 1993 er offentliggjort i TfS 1994, 457 DEP.

OphørBestemmelsen gælder også ved ophør af den fælles anpartsvirksomhed eller ved ophør af udlejningsvirksomheden og ved anpartshaverens eller udlejerens afståelse af en anpart eller et aktiv. Herefter kan tidligere års opsamlede underskud modregnes i positiv indkomst i form af avance ved afståelse af virksomhedens aktiver. Dette skal forstås således, at der ved opgørelsen ikke kan blive et fradragsberettiget underskud.

Forskudsafskrivninger efter afskrivningslovenUnderskudsbegrænsningen efter PSL § 13, stk. 6, finder også anvendelse på forskudsafskrivninger, som en skattepligtig har foretaget på aktiver efter afskrivningsloven uden allerede at drive selvstændig erhvervsvirksomhed, når de pågældende aktiver efter færdiggørelsen skal anvendes i en virksomhed, der allerede er omfattet af PSL § 4, stk. 1, nr. 10 eller 12 (nr. 13 ændret til nr. 12 ved lov nr. 425 af 6.juni 2005, § 11, nr.1.