åben Vis oversigt med domme, kendelser og afgørelser, som Skatteforvaltningen har valgt ikke at indarbejde i vejledningens tekst. Vi gør opmærksom på, at materialet i denne oversigt ikke nødvendigvis er udtryk for gældende ret.

Den skattepligtige har dog efter IFL § 10 A, stk. 2, mulighed for at undgå efterbeskatning ved at foretage forlods afskrivning på andre aktiver, der berettiger til forlods afskrivning efter investeringsfondsloven. Det er en forudsætning, at forlods afskrivning foretages senest i det indkomstår, der følger efter det indkomstår, hvori midlerne er hævet. Investeringer i aktiver, der berettiger til forlods afskrivninger, skal dog altid foretages indenfor 6 års-fristen, jf. IFL § 6, stk. 2. Hvis en skattepligtig således får afvist en forlods afskrivning ved ligningen for indkomståret 2001, kan den pågældende vælge at overføre den ikke-anvendte henlæggelse til forlods afskrivning på andre aktiver senest for indkomståret 2002. Overførslen kan foretages inden for skattelovgivningens frister for ændring af ansættelser for tidligere indkomstår.

Afsnittet er udgået. Der henvises til ligningsvejledningen 2008-1.