E.G.2.15.1.4, ovenfor vælge at overføre et beløb fra indskudskontoen til mellemregningskontoen, uden at der først skal hæves beløb i hæverækkefølgen efter § 5, stk. 1, jf. E.G.2.6. Det overførte beløb kan højst svare til det kontante nettovederlag, og overførslen sker med virkning fra begyndelsen af salgsåret. Det overførte beløb medregnes ikke ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst, jf. således E.G.2.6.5 om overførsel af beløb fra indskudskontoen og E.G.2.5.3 om overførsel fra mellemregningskontoen til privatøkonomien. Det overførte beløb indgår dermed heller ikke ved opgørelsen af beregningsgrundlaget for AM-bidrag efter AMBL, jf. TfS 1995, 76 DEP.

Det kontante nettovederlag opgøres som det beløb, hvormed kontantværdien af salgssummen for de overdragne aktiver overstiger kontantværdien af gæld, som overtages af den nye ejer. Gæld, der stiftes i forbindelse med overdragelsen, anses ikke som gæld, der overtages af den nye ejer. Dette indebærer, at kontantværdien af f.eks. realkreditlån, som optages af sælgeren i forbindelse med overdragelsen, og som overtages af køberen, og kontantværdien af et eventuelt sælgerpantebrev kommer til at indgå i det kontante nettovederlag. Herved bliver størrelsen af det kontante nettovederlag uafhængig af, hvorledes overdragelsen finansieres. Beløbets størrelse er endvidere uafhængig af, at overdragelsen eventuelt udløser indkomstskat i virksomheden.

Hvad angår spørgsmålet om, hvorvidt der er tale om afståelse af en virksomhed eller afståelse af aktiver, må dette afgøres efter praksis i forbindelse med f.eks. afskrivningsloven.

Hvis den skattepligtige vælger at overføre beløb til mellemregningskontoen uden om hæverækkefølgen efter reglerne i VSL § 15 a, stk. 1, skal der efter reglerne i VSL § 15 a, stk. 2, i samme indkomstår medregnes en forholdsmæssig del af indestående på konto for opsparet overskud ved udløbet af indkomståret forud for salgsåret med tillæg af den hertil svarende virksomhedsskat til den personlige indkomst efter reglerne i VSL § 10, stk. 3, jf. E.G.2.12. Det beløb, som medregnes ved opgørelsen af den personlige indkomst, medregnes ligeledes ved opgørelsen af beregningsgrundlaget for AM-bidrag efter AMBL ►§ 5, stk. 1◄, jf. TfS 1995, 76 DEP.

Den forholdsmæssige del af det opsparede overskud beregnes efter forholdet mellem det overførte beløb og kapitalafkastgrundlaget ved udløbet af indkomståret forud for salgsåret. Den forholdsmæssige andel opgøres på grundlag af indestående på konto for opsparet overskud, før virksomhedsskatten lægges til. I tilfælde, hvor den skattepligtige anvender mere end én opsparingskonto, jf. E.G.2.12.4 om 3 konti for opsparet overskud, opgøres den forholdsmæssige andel på grundlag af de sammenlagte konti for opsparet overskud eksklusive virksomhedsskat. Ved overførslen af det opsparede overskud anses de tidligst opsparede overskud for overført først, jf. SKM2009.197.SKAT.

Skatteministeren har i et svar til Folketingets Skatteudvalg (L 96 FT 1992/93 - bilag 4) udtalt, at hvis kapitalafkastgrundlaget er mindre end det overførte beløb eller 0 eller negativt, skal hele indeståendet på konto for opsparet overskud efterbeskattes.

Hævningen af den forholdsmæssige del af det opsparede overskud sker forud for hæverækkefølgen i VSL § 5. Dette indebærer, at der kan foretages opsparing af overskud i afståelsesåret. Hvis der overføres et beløb til mellemregningskontoen efter VSL § 15 a, stk. 1, kan der dog ikke ske opsparing i afståelsesåret af den del af overskuddet, der forholdsmæssigt vedrører den afståede virksomhed. Der kan højst opspares et beløb svarende til virksomhedens skattepligtige overskud (før fradrag af kapitalafkast) med fradrag af en forholdsmæssig del heraf. Den forholdsmæssige del beregnes på samme måde som den forholdsmæssige del af det opsparede overskud. Det vil sige efter forholdet mellem det overførte beløb og kapitalafkastgrundlaget ved udløbet af indkomståret forud for salgsåret. Det beløb, der herefter højst kan opspares, er yderligere begrænset dels af de faktiske hævninger, dels af reglen i VSL § 4, hvorefter kapitalafkast af finansielle aktiver, bortset fra fordringer erhvervet ved varesalg og tjenesteydelser i forbindelse hermed, ikke kan opspares, jf. E.G.2.11.

EksempelDen skattepligtige har 2 virksomheder, virksomhed 1 og virksomhed 2.

Primooplysninger:

kr

Indskudskonto pr. 31. december 2008

400.000

Kapitalafkastgrundlag pr. 31. december 2008

945.000

Konto for opsparet overskud i 2004 (virksomhedsskat 30%)

200.000

Virksomhed I afstås pr. 1. februar 2009:

Vederlæggelse og skattemæssig fortjeneste for virksomhed I og skattemæssigt resultat for indkomståret 2009 opgøres således:

 

Skattemæssig værdi 

Regnskabsmæssig værdi

Fortjeneste

Driftsmidler*

100.000

140.000

36.000

Varelager

125.000

150.000

25.000

Debitor

200.000

200.000

0

Gæld

- 50.000

- 50.000

0

Goodwill

0

75.000

75.000

Kontant nettovederlag  

515.000

 
Skattemæssige fortjeneste    

 136.000

Driftsresultat af virksomhed I for januar 2009  

10.000

 
Driftsresultat for virksomhed II  

290.000

300.000

Renter af vederlæggelse for virksomhed    

20.000

I alt virksomhedsresultat for 2009    

456.000

*   Fortjenesten er, for så vidt angår driftsmidlerne, beregnet således:

    (140.000 - 100.000) x 0,90 = 36.000.

Det kontante nettovederlag (515.000 kr.) overføres til mellemregningskontoen, jf. VSL § 15 a, stk. 1.

Beskatning af opsparet overskud pr. 31. december 2008 og hertil svarende virksomhedsskat, jf. VSL § 15 a, stk. 2:

Den del af konto for opsparede overskud, der kan henføres til den afståede virksomhed: 200.000 x (515.000/945.000)

108.995

Hertil svarende virksomhedsskat   30/70 x 108.995

46.712

 

155.707

Den maksimale opsparing for indkomståret 2009 udgør, jf. VSL § 15 a, stk. 2:

Resultat af virksomhed, jf. ovenfor

456.000

Den del af det samlede resultat, der kan henføres til den afståede virksomhed: 456.000 x (515.000/945.000)

248.508

Maksimalt til opsparing (før virksomhedsskat)

207.492

Overskudsdisponeringen kan med en hævning på 1.000.000 kr. opgøres således:

Hævet  

1.000.000

Opsparet overskud til beskatning hæves forlods

108.995

 
Det overførte nettovederlag hæves

515.000

623.995

Rest  

376.005

Del af årets overskud, som ikke kan opspares, hæves  

248.508

Herefter til rest  

127.497

Årets overskud

456.000

Den del af overskuddet, som ikke kan opspares, hæves

248.508

Maksimal indkomst til opsparing

207.492

Hævet

127.497

Til konto for opsparet overskud 

79.995

Virksomhedsskat: 25/75 x 79.995

26.665

Virksomhedsindkomst: 79.995 + 26.665

106.660

Hæverækkefølge:

Virksomhedsskat

26.665

Kapitalafkast: f.eks. 4 pct. af 430.000 (se nedenfor)

17.200

Personlig indkomst: 456.000 - 17.200 - 106.660

332.140

 

376.005

Årets beskatning:

Hævet overskud til beskatning som personlig indkomst  

332.140

Hævet opsparet overskud

108.995

 

Hertil svarende virksomhedsskat

46.712

155.707

Personlig indkomst  

487.847

Kapitalindkomst (=kapitalafkast)  

17.200

Virksomhedsindkomst  

106.660

I alt  

611.707

Svarende til:

Årets overskud

456.000

Hævet opsparing og hertil svarende virksomhedsskat

155.707

 

611.707

Opgørelse af konto for opsparet overskud:

Saldo pr. 31. december 2008

200.000

Hævning i 2009

-108.995

Opsparing i 2009

+ 79.995

Saldo pr. 31. december 2009

171.000

Heraf opsparet i 2004

91.005

Heraf opsparet i 2009

79.995

Opgørelse af indskudskonto primo 2009:

Indskudskonto pr. 31. december 2008

400.000

Overført til mellemregningskonto

515.000

Indskudskonto pr. 1. januar 2009

-115.000

Opgørelse af kapitalafkastgrundlag primo 2009:

Kapitalafkastgrundlag pr. 31. december 2008

945.000

Overført til mellemregningskonto

515.000

Kapitalafkastgrundlag pr. 1. januar 2009

430.000

Opsparingen er maksimeret som en forholdsmæssig del af det samlede virksomhedsresultat, uanset om virksomhedsresultatet alene kan henføres til den i behold værende virksomhed 2, f.eks. i det tilfælde, hvor virksomhed 1 afstås pr. 1. januar 2009 uden skattemæssig fortjeneste.