Efter VSL § 10, stk. 1, skal et resterende overskud, som overføres til den skattepligtige (hæves), medregnes ved opgørelsen af den skattepligtiges personlige indkomst i det indkomstår, hvor overskuddet overføres.

Et resterende overskud kan overføres til den skattepligtige med virkning for indtjeningsåret, hvis det overføres inden udløbet af fristen for indgivelse af selvangivelse for det pågældende indkomstår.

Resterende overskud, som hæves, medregnes tillige ved opgørelsen af beregningsgrundlaget for AM-bidrag, jf ►AMBL § 5, stk. 1◄.

Der henvises endvidere til og ►E.B.8.3.2,◄ som indeholder en nærmere beskrivelse af grundlaget for arbejdsmarkedsbidrag for selvstændige erhvervsdrivende.