Beløb, der spares op i virksomheden, indgår med fradrag af virksomhedsskatten på konto for opsparet overskud. Indestående på konto for opsparet overskud er således et nettobeløb.

For indkomstårene 1987-90 var virksomhedsskatten 50 pct. Med virkning for indkomståret 1991 blev virksomhedsskatten nedsat til 38 pct., jf. lov nr. 217 af 10. april 1991, og med virkning fra og med indkomståret 1992 til 34 pct., jf. lov nr. 344 af 14. maj 1992. Virksomhedsskatten var 32 pct. i indkomstårene 1999 og 2000. Med virkning fra og med indkomståret 2001 blev virksomhedsskatten nedsat til 30 pct., jf. lov nr. 1279 af 20. december 2000. Fra og med indkomståret 2005 blev virksomhedsskatten nedsat til 28 pct., jf. lov nr. 426 af 6. juni 2005. Ved lov nr. 540 af 6. juni 2007 blev virksomhedsskatten nedsat til 25 pct. fra og med indkomståret 2007. 

Ved ikrafttrædelsesbestemmelser i ændringslovene fra 1991 og 1992 er det fastsat, at overskud opsparet i perioderne 1987-90, 1991 og 1992 og fremefter, skal føres på særskilte konti, og at ældst opsparede overskud skal hæves først. Overskud opsparet før 1991 skal således overføres forud for overskud opsparet i 1991, der igen skal overføres forud for overskud opsparet i 1992 eller senere, jf. § 15, stk. 1, i lov nr. 217 af 10. april 1991 og § 5, stk. 1, i lov nr. 344 af 14. maj 1992.

Der skal således føres tre opsparingskonti. En for overskud opsparet før indkomståret 1991, en for overskud opsparet i indkomståret 1991 og en for overskud opsparet i indkomståret 1992 og senere.

Ved lovændringen i 1998 (lov nr. 910 af 16. december 1998), blev bestemmelsen i VSL § 10, stk. 5, indsat. Det fremgår af denne bestemmelse, at ved overførsel af opsparet overskud, anses det tidligst opsparede overskud for det først hævede. Der stilles ikke krav om, at der skal føres en særskilt opsparingskonto for overskud opsparet i perioden 1992-1998, en særskilt opsparingskonto for overskud opsparet i 1999-2000, en særskilt opsparingskonto for overskud opsparet i 2001-2004, og en særskilt opsparingskonto for overskud opsparet i 2005-2006 og 2007 og senere indkomstår. Det er dog fortsat afgørende, at den foreløbige virksomhedsskat vedrørende en hævning opgøres korrekt, og dermed, at det kan afgøres, om hævningen vedrører overskud opsparet i indkomstårene 1992-1998, overskud opsparet i indkomstårene 1999-2000, overskud opsparet i indkomstårene 2001-2004, overskud opsparet i indkomstårene 2005-2006 eller overskud opsparet i indkomståret 2007 eller senere. Der stilles således krav om, at opsparingen fra de fire perioder skal kunne adskilles fra hinanden, men ikke om anvendelse af en bestemt metode til foretagelse af denne adskillelse.

Den endelige skatteberegning afhænger af, om der for det opsparede overskud er betalt virksomhedsskat med henholdsvis 50, 38, 34, 32, 30, 28 eller 25 pct.

Når den skattepligtige hæver fra konto for opsparet overskud, skal hævningen og den dertil hørende virksomhedsskat medregnes ved opgørelsen af den skattepligtiges personlige indkomst. Virksomhedsskatten modregnes herefter i den skattepligtiges slutskat m.v. Virksomhedsskat, der ikke kan rummes i årets slutskat m.v., udbetales kontant.

Ved hævning af overskud, der er opsparet for 2007, kan den skat, der skal medregnes i indkomsten, beregnes som 33,3 pct. af de hævede beløb. De 33,3 pct. fremkommer således:

25 x 100

=  33,3 pct.

75

 

Ved hævning af overskud, der er opsparet for 2005-2006, kan den skat, der skal medregnes i indkomsten, beregnes som 38,9 pct. af de hævede beløb. De 38,9 pct. fremkommer således:

28 x 100

= 38,9 pct.

72

 

Ved hævning af overskud, der er opsparet for 2001-2004, kan den skat, der skal medregnes i indkomsten, beregnes som 42,9 pct. af de hævede beløb. De 42,9 pct. fremkommer således:

30 x 100

= 42,9 pct.

70

 

Ved hævning af overskud, der er opsparet i 1999-2000, kan den skat, der skal medregnes ved i indkomsten beregnes som 47,1 pct. af det hævede beløb. De 47,1 pct. fremkommer således:

32 x 100

= 47,1 pct.

68

 

Ved hævning af overskud, der er opsparet for 1992-1998, kan den skat, der skal medregnes i indkomsten, beregnes som 51,5 pct. af de hævede beløb. De 51,5 pct. fremkommer således:

34 x 100

= 51,5 pct.

66

 

Ved hævning af overskud, der er opsparet for 1991, kan den skat, der skal medregnes i indkomsten, beregnes som 61,3 pct. af de hævede beløb. De 61,3 pct. fremkommer således:

38 x 100

= 61,3 pct.

62

 

For 1990 og tidligere år udgør procenten 100, som fremkommer således:

50 x 100

= 100 pct.

50