Efter VSL § 7 beregnes kapitalafkast som kapitalafkastgrundlaget gange kapitalafkastsatsen.

Kapitalafkastgrundlaget opgøres efter VSL § 8, jf. E.G.2.9.

Kapitalafkastsatsen beregnes efter VSL § 9, jf. E.G.2.10.

Hvis beregningen af kapitalafkastet giver et negativt resultat, sættes kapitalafkastet til 0 kr.

Kapitalafkastet kan ikke overstige årets skattepligtige overskud, opgjort efter overførsel til eventuel medarbejdende ægtefælle, jf. VSL § 12, sidste pkt., som er omtalt i E.G.2.3.2 (Beskatning af medarbejdende ægtefæller).

Efter KSL § 25 A, stk. 2, medregnes kapitalafkastet ved opgørelsen af skattepligtig indkomst og kapitalindkomst hos den af ægtefællerne, der har rådighed over virksomheden efter ægteskabslovgivningens regler.

Kapitalafkastberegningen er alene en opdeling af årets overskud til brug for skatteberegningen. Den kan ske på grundlag af oplysninger fra virksomhedens driftsregnskab og balance.

Nedenstående eksempel belyser beregningen af kapitalafkastet.

 

1

2

3

Kapitalafkastgrundlag

500.000 kr.

500.000 kr.

-100.000 kr.

Kapitalafkastsats

f.eks. 4 pct.

f.eks. 4 pct.

f.eks. 4 pct.

Årets skattepligtige overskud (efter fradrag af overførsel til medarbejdende ægtefælle)

50.000 kr.

15.000 kr.

50.000 kr.

Beregnet kapitalafkast

20.000 kr.

(500.000x0,04)

 

15.000 kr.

(500.000x0,04, dog højest overskuddet)

0 kr.

   (-100.000 x 0,04, dog ikke negativt)

Kapitalafkastberegningen - regnskabsperioden er ikke 12 månederEfter VSL § 7, stk. 2, beregnes et forholdsmæssigt kapitalafkast svarende til det antal hele måneder, regnskabsperioden omfatter, hvis virksomhedens regnskabsperiode er kortere eller længere end 12 måneder.

Beregningen er belyst i nedenstående eksempler.

Regnskabsperiode: Kapitalafkastet efter VSL § 7, stk. 1, multipliceres med:
1. februar - 31. december

11/12

5. februar - 31. december

10/12

5. februar - 3. december

9/12

10. november år 1 - 31. december  år 2

13/12