åben Vis afgørelser, domme, kendelser og meddelelser mv. til "E.B.8.1 Indledning" udsendt efter offentliggørelsen af denne version af vejledningen.

Der henvises i dette afsnit til arbejdsmarkedsbidragsloven, AMBL, jf. lov nr. 471 af 12. juni 2009 med senere ændringer.

Den tidligere AMBL er ophævet med virkning fra den 1. januar 2011, jf. § 8, stk. 2, i lov nr. 471 af 12. juni 2009. Der henvises til Ligningsvejledningen 2010-2, afsnit E.B.8 om den tidligere AMBL.

Ikrafttræden af den nye AMBL

Efter § 8, stk. 1, i den nye AMBL har loven virkning fra og med indkomståret 2011, hvilket efter AMBL § 8, stk. 3, indebærer, at der for personer, for hvem indkomståret 2011 påbegyndes på et andet tidspunkt end den 1. januar 2011, har den tidligere AMBL virkning frem til tidspunktet for påbegyndelsen af indkomståret 2011.

Formål med den nye AMBL

Den nye AMBL blev fremsat den 22. april 2009 som L 196, 2008-09. Af bemærkningerne hertil fremgår det bl.a., at

"Den nye lov har til formål at skabe større overensstemmelse mellem betaling af arbejdsmarkedsbidrag og betaling af de øvrige skatter af arbejdsindkomst og indkomst ved selvstændig virksomhed. Det sker ved at afskaffe forskellige fritagelser, som, da loven blev indført, kunne begrundes med, at arbejdsmarkedsbidraget var et socialt bidrag, men som det er vanskeligere at begrunde nu, hvor arbejdsmarkedsbidraget er en skat. Det drejer sig om:

  • Fritagelse for personer, som bl.a. efter EU-reglerne er socialt sikret i udlandet.
  • Indkomst, som Færøerne eller Grønland efter de indgåede dobbeltbeskatningsaftaler kan beskatte, og som Danmark også kan beskatte.
  • Indkomst fra frit erhverv udøvet i udlandet, faste driftssteder i udlandet og fast ejendom i udlandet.
  • Honorarindkomster m.v. som hverken kan henføres til personligt arbejde eller selvstændig virksomhed."

Det er efter den nye AMBL således ikke længere muligt at opnå fritagelse for arbejdsmarkedsbidrag som følge af, at man er socialt sikret i udlandet, da bidraget nu er en skat.

Den nye AMBL gælder ikke for Færøerne og Grønland.