VarelagerlovenDet er som anført i E.E.1.1 kun landbrugere, der kan anvende reglerne i HUSDY §§ 2-5 om værdiansættelse af besætning samt de særlige regler for dyr i stambesætningen. Andre skatteydere, der driver erhvervsvirksomhed med køb og salg af dyr, herunder husdyr, kan anvende reglerne i varelagerloven på beholdningen af dyr, TfS 1988, 344 V om en kreaturhandler. 
 
Værdiansættelse uden for husdyrbesætnings-loven og varelagerlovenKan besætningen ikke henføres til husdyrbesætningsloven eller til varelagerloven, skal den værdiansættes til handelspris eller kostpris. Indkøbte dyr kan optages til kostpris, dvs. indkøbspris med tillæg af foderudgifter og eventuelle lønudgifter, og ikke til eksempelvis slagteprisen, der konkret ved ophør blev anslået lavere, LSRM 1975, 22. Dyr af egen avl kan derimod optages til den forventede salgspris med fradrag af normal bruttoavance. Ved indkomstopgørelsen fradrages udgifter til erhvervelse af besætning, og salgssummer indtægtsføres. Endvidere medregnes i indkomsten værdiforøgelse eller værdinedgang af besætningen. Derimod kan der ikke foretages nedskrivning på værdien af besætningen. Om en særlig situation, se LSRM 1953, 20, hvor Landsskatteretten tillod afskrivning på en avlshingst under henvisning til, at den havde været anvendt erhvervsmæssigt, og at dens værdi var faldet siden købet af den. Uden for husdyrbesætningsloven opereres ikke skattemæssigt med stambesætninger.