Ejeren indkomstbeskattes af indtægter ved salg af hugsten mv. med fradrag af de hermed forbundne driftsomkostninger og med tillæg af forskydninger i opskovet beholdning fra primo til ultimo i indkomståret jf. varelagerreglerne JV C.C.2.3.1.2.

I TfS 1998, 92 LSR blev en skatteyder ikke indkomstbeskattet ved salg af skovet træ. Skatteyderen havde arvet halvdelen af et grundareal på 20 tdr. land i Norge. Arealet var hovedsagelig beplantet med skov, men der havde aldrig været drevet erhvervsmæssig skovdrift på grunden. Skatteyderen solgte grunden efter at have opnået udstykningstilladelse. Skatteyderen fældede træerne, fordi grunden skulle leveres til køberen i ryddet stand. Indtægten ved salget af det skovede træ var skattefri efter SL § 5, litra a.

85 pct.'s reglenFremstillingsprisen for opskovede beholdninger kan i henhold til Ligningsrådets afgørelse offentliggjort i Meddelelser fra Ligningsrådet og Ligningsdirektoratet for jan. 1957 - på tilsvarende måde som for landbrugets beholdninger af egen avl bestemt til videresalg - opgøres til 85 pct. af træets salgsværdi eller til de direkte afholdte udgifter, herunder lønudgifter til skovning, opmåling og transport til bilfast vej mv., TfS 1986, 208 SKD.
Udgiften til skovkort, d.v.s., dyrknings- og fældningsplaner, kunne i en konkret sag afskrives over en periode på 10 år, LSRM 1984, 2.

Ved salg af skov med hugstmoden vedmasse på roden kan den del af salgssummen, der måtte være vederlag herfor, ikke almindelig indkomstbeskattes, LSRM 1962, 112. Modsvarende kan køberen ikke fradrage nogen del af købesummen som vederlag for den vedmasse, som han har overtaget ved købet. Han skal derfor indtægtsføre den fulde indtægt ved salg af hugsten, jf. UfR 1964, 140 H. Træer på roden anses på samme måde som korn på roden for en bestanddel af den faste ejendom, se også TfS 1998, 202 Ø. Når træerne ikke længere er på roden, overgår de skattemæssigt fra at være en del af den faste ejendom til at være en del af varelageret, jf. også C.C.2.3.1.4.