Vedrørende de generelle regler for afskrivninger, se JV C.C.2.4.1.

Tilskud efter miljøstøttelovenTilskud efter miljøstøtteloven er skattefri, jf. § 11 i lovbekendtgørelse nr. 1172 af 16. december 1992 som ændret senest ved lov nr. 1336 af 19. december 2008. Til gengæld skal fradragsret og afskrivningsgrundlag reduceres med et beløb svarende til tilskuddet. Der er i denne situation mulighed for at anvende det almindelige straksfradrag, når investeringsudgiften reduceret med tilskuddet kan rummes inden for maksimumgrænsen på 5 pct. af driftsbygningens værdi. Reduktion sker i det indkomstår, hvor støtten udbetales.  

Til investeringer, der ikke overstiger 85.000 kr., ydes miljøstøtten som et kontant tilskud, der kan variere fra 25 til 45 pct. af miljøinvesteringen. Til investeringer på over 85.000 kr. ydes miljøstøtten i lige store rater én gang årligt i 10 år. De nærmere regler om beregningen af de årlige rater er fastsat i miljøstøttebekendtgørelsen. Skattemæssigt opgøres den miljøstøtte, der ydes i rater, som den kapitaliserede værdi af raterne, der fremgår af meddelelsen om miljøstøtte. Det betyder, at hele den støtte, som udbetales i rater, er skattefri indkomst. Til gengæld skal fradragsret og afskrivningsgrundlag reduceres med et beløb svarende til den kapitaliserede værdi af raterne. Reduktionen af fradragsret og afskrivningsgrundlag foretages i det indkomstår, hvori den første rate udbetales.

Den del af miljøinvesteringen, der ikke fradrages efter AL § 18, stk. 2, skal indgå i grundlaget for løbende afskrivning efter de almindelige regler herom. Beløbet kan imidlertid forlods afskrives ved anvendelse af investeringsfondshenlæggelser og etableringskontoindskud, når betingelserne i investeringsfondsloven og etableringskontoloven er opfyldt.

Tilskud efter forbedringsloven Tilskud efter forbedringsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 192 af 26. marts 1999, som senest ændret ved , om støtte til jordbrugets strukturudvikling og til økologisk produktion inden for jordbrug og fiskeri m.v., skal medregnes ved indkomstopgørelsen uden reduktion af fradragsret og afskrivningsgrundlag. Uanset tilskuddets størrelse skal tilskudsbeløbet således ikke fragå i den investeringsudgift, der kan fradrages, i det omfang, den kan rummes inden for maksimumgrænsen på 5 pct. af driftsbygningens værdi, jf. AL § 18, stk. 2. Den del af miljøinvesteringen, der ikke kan fradrages efter AL § 18, stk. 2, skal indgå i grundlaget for løbende afskrivning efter de almindelige regler herom. Beløbet kan imidlertid forlods afskrives ved anvendelse af investeringsfondshenlæggelser og etableringskontoindskud, når betingelserne i investeringsfondsloven og etableringskontoloven er opfyldt.

Det alm. straksfradrags betydning for miljøstøttesystemetFuld straksafskrivning efter AL § 18, stk. 2, har betydning for de landmænd mv., der opnår støtte efter forbedringsloven eller miljøstøtteloven. Landmænd, som vælger at straksafskrive deres miljøinvesteringer fuldt ud, kan således i henhold til AL § 18, stk. 2, straksfradrage de miljøinvesteringer, der er plads til inden for maksimumgrænsen på 5 pct. af afskrivningsgrundlaget for den driftsbygning, som udgiften vedrører, uden at der skal beskattes genvundne afskrivninger i forbindelse med salg af den afskrivningsberettigede bygning. Se også E.C.4.4.4.  De beløb, som landmanden straksafskriver efter AL § 18, stk. 2, kan ikke forlods afskrives ved at anvende investeringsfondshenlæggelser og etableringskontoindskud. Landmanden kan dog vælge kun at straksafskrive en del af miljøudgiften efter AL § 18, stk. 2, og forlods afskrive resten af miljøinvesteringen ved at anvende investeringsfondshenlæggelser og etableringskontoindskud, når betingelserne i investeringsfondsloven og etableringskontoloven er opfyldt.