Loven ophævetLov om frigørelsesafgift, jf. lovbekendtgørelse nr. 271 af 22. april 1992 om frigørelsesafgift af fast ejendom (frigørelsesafgiftsbekendtgørelsen), er ophævet med virkning for ejendomme, der overføres fra landzone til byzone eller sommerhusområde den 1. januar 2004 eller senere, jf. § 6 og § 19, stk. 4, i lov nr. 458 af 9. juni 2004 om ændring af forskellige skatte- og afgiftslove og af lov om planlægning samt ophævelse af ejerlejlighedsbeskatningsloven og frigørelsesafgiftsloven.

De tidligere gældende regler for påligning af frigørelsesafgift er nærmere beskrevet i LV 2004-2, afsnit E.J.4

Overgangsordning og overførsel

til planlovenI forbindelse med ophævelsen af frigørelsesafgiftsloven er enkelte bestemmelser i loven videreført som en overgangsregel i  lov nr. 458 af 9/6 2004 eller overført til planloven. Det drejer sig om følgende:

a) Henstandsordningen med betaling af frigørelsesafgift - videreført som overgangsregel i § 19, stk. 5, i lov nr. 458 af 9/6 2004.

b) Bestemmelsen om, at frigørelsesafgift tilbagebetales ved tilbageførsel af et areal fra byzone eller sommerhusområde til landzone, hvis ejeren på tilbageførselstidspunktet er identisk med ejeren på overførselstidspunktet - overført til planlovens § 46 A.

c) Kommunernes pligt til at overtage en fast ejendom i en periode på 4 år efter overgangen fra landzone til byzone eller sommerhusområde - overført til planlovens § 47 A.

HenstandHvis der er ydet henstand med betaling af frigørelsesafgift efter § 6 i lov om frigørelsesafgift m.v. af fast ejendom i forbindelse med zoneændringer, der er foretaget før den 1. januar 2004, er henstanden og betingelserne for henstanden fortsat gældende, jf. § 19, stk. 5, i lov nr. 458 af 9. juni 2004.

Henstandsbeløbet er rentefrit i 4 år efter forfaldsdagen og forrentes derefter med 6 pct. p.a. Renterne betales halvårsvis den 1. april og den 1. oktober for det da forløbne halvår. Renterne er fradragsberettiget ved opgørelsen af kapitalindkomsten.

Henstandsbeløbet forfalder til betaling ved ejerskifte. Ved afståelse af en del af den afgiftspligtige ejendom forfalder en forholdsmæssig del af henstandsbeløbet. Henstandsbeløbet forfalder ikke ved ejerskifte, hvis erhververen er den afgiftspligtiges ægtefælle.

Henstanden bortfalder, i det omfang den afgiftspligtige ejendom ikke længere benyttes som landbrug, gartneri, planteskole eller frugtplantage. Beløbet forfalder til betaling 6 måneder efter tidspunktet for den vurdering, hvor den ændrede benyttelse konstateres.

Henstandsfristen udløber senest 12 år efter forfaldsdagen. Skatteministeren kan i særlige tilfælde indrømme yderligere henstand med betalingen af frigørelsesafgiften. 

Fravalg af henstand/

BeskatningEjere af ejendomme, der er overført eller overføres fra landzone til byzone eller sommerhusområde inden den 1. januar 2004, og som har fået henstand med betalingen af frigørelsesafgiften, kan vælge at få henstanden erstattet med beskatning af fortjenesten på afståelsestidspunktet efter reglerne i ejendomsavancebeskatningsloven, jf. § 19, stk. 6, i lov nr. 458 af 9. juni 2004. Henstandsrenter tilbagebetales dog ikke.

Valgmuligheden gælder kun for ejendomme, der på afståelsestidspunktet er omfattet af EBL.

Der sker herefter udelukkende beskatning efter ejendomsavancebeskatningsloven i stedet for både beskatning efter frigørelsesafgiftsloven og efterfølgende beskatning efter ejendomsavancebeskatningslovens regler. Det betyder, at frigørelsesafgiftsberegningen bortfalder, og at der ved salget af en sådan ejendom skal betales skat efter ejendomsavancebeskatningsloven af avancen. Disse ejere vil så blive beskattet efter de nye regler.

 

Der gælder ikke nogen tidsfrist for valget af udelukkende at blive beskattet efter ejendomsavancebeskatningslovens regler. Det betyder, at valget kan udskydes, indtil henstanden udløber, dvs. normalt indtil salget af ejendommen.

 

Valget skal meddeles til told- og skatteforvaltningen.

 

Det er afgørende, om pligten til at betale frigørelsesafgift er indtrådt. Pligten til at svare frigørelsesafgift anses for indtrådt fra og med datoen for kommunens første bekendtgørelse af endeligt vedtaget lokalplan i lokale dagblade eller ugeaviser, der har almindelig udbredelse i kommunen, jf. § 1 i bekendtgørelse nr. 271 af 22. april 1992 om frigørelsesafgift af fast ejendom.

 

Tilbagebetaling af frigørelses-afgiftDer henvises til § 46 A i planloven, der indeholder de nærmere regler for tilbagebetaling af frigørelsesafgift ved tilbageførsel af en ejendom til landzone efter § 45 i planloven. 

 

Kommunernes overtagelses-pligtDer henvises til § 47 A i planloven, hvoraf det fremgår, under hvilke betingelser en ejer af en fast ejendom, efter overgangen fra landzone til byzone eller sommerhusområde, kan forlange ejendommen overtaget af kommunen.