Ligningslovens § 5, stk. 5Objektiveringen medfører for det første, at bogførings- og regnskabspligtige ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst kan medregne årets beregnede renter, i stedet for at anvende princippet om, at renter medtages på forfaldstidspunktet.

Sagsøger var ikke bogføringspligtig i henhold til bogføringslovens bestemmelser, men skulle alene som følge af bestemmelserne i virksomhedsskattelovens § 2, stk. 1 udarbejde et regnskab, som opfyldte bogføringslovens krav. Sagsøger var derfor ikke bogførings- og regnskabspligtig i henhold til ligningslovens § 5, stk. 5, og derfor ikke berettiget til at periodisere renter, jf. SKM2001.660.HR.

Med virkning fra 1. januar 2000 skal skatteydere, der én gang er begyndt at anvende princippet om beregnede renter, fortsætte med det. Det gælder også i de tilfælde, hvor en skatteyder efter de hidtil gældende regler har fået tilladelse til at periodisere renter efter princippet om beregnede renter.

Når man har fået tilladelse til at anvende princippet om beregnede renter, har man efter hidtidig praksis kun kunnet skifte tilbage til princippet om forfaldne renter, når dette skete med ligningsmyndighedernes tilladelse. Sådanne skift måtte ikke ske mere end én gang, fordi man herved kunne spekulere i de opsamlinger af renteudgifter og renteindtægter, der naturligvis må følge med ethvert principskifte. Bestemmelsen indeholder ingen adgang til at skifte tilbage. En skattepligtig, der ophører med at drive erhvervsmæssig virksomhed, kan dog i ophørsåret eller senere vælge at overgå til at anvende forfaldsprincippet.

Personer der driver erhvervsmæssig virksomhed, det vil sige regnskabs- og bogføringspligtige, men som anvender princippet om forfaldne renter, kan som følge af objektiveringen vælge at gå over til at medregne renteindtægter og renteudgifter efter princippet om, at man medtager årets beregnede renter. Afgrænsningen af personer der driver erhvervsmæssig virksomhed til de bogførings- og regnskabspligtige følger af lovforslagets bemærkninger.

Eksempel 1: En fordring har f.eks forfaldsdag en gang årligt den 1. oktober. I 2001 forfalder 44.000 kr. i renter. I 2002 forfalder 40.000 i renter. I 2001 skal en person der anvender princippet om beregnede renter medtage 9/12 af 44000 = 33.000 kr. med tillæg af 3/12 af 40.000 kr. = 10.000 kr. I alt medtages 43.000 kr. Hvis det sædvanlige princip, om at man medtager forfaldne renter, skulle anvendes, skulle man i stedet medregne 44.000 kr. For så vidt angår det år, hvor skatteyderen skifter princip, henvises til eksempel 2.

Skiftet fra forfaldne til periodiserede renter efter bestemmelserne i ligningsloven skal omfatte alle personens renteindtægter og -udgifter under ét.

En skattepligtig, der overgår fra at medtage renteindtægter og -udgifter i det år, hvori de forfalder, til at medtage dem i det år, som de vedrører, skal i overgangsåret medtage årets forfaldne renteindtægter og renteudgifter samt beregnede renteindtægter og -udgifter i de enkelte forhold fra sidste forfaldsdag og indtil årets udgang.

Eksempel 2: Hvis skatteyderen i eksempel 1 skifter princip i 2002, således at 2002 er det første år, hvor skatteyderen medtager beregnede renter, medtages følgende renteindtægter i 2002: Forfaldne renter pr. 1. oktober 2002, 44.000 kr. med tillæg af beregnede renter fra 1. oktober og året ud, 10.000 kr., eller i alt 54.000 kr. Herved sikres, at skatteyderen ikke ved at skifte princip unddrager sig betaling af skat af de renter, der vedrører sidste kvartal i 2001.

►I SKM2011.651.SR blev Vand A/S ved voldgiftsafgørelse i august 2010 tilkendt erstatning. Erstatningskravet udspringer af mangler ved et anlæg leveret til en kommunes spildevandsforsyningsvirksomhed, mens denne var skattefri. Spildevandsforsyningsvirksomheden blev ved lov gjort skattepligtig pr. 1. januar 2010 og er med virkning fra samme dato overdraget til Vand A/S i henhold til reglerne om skattefri tilførsel af aktiver. Skatteministeriet finder, at Vand A/S først ved voldgiftsrettens afgørelse i 2010 erhverver endelig ret til den modtagne erstatning. Da Vand A/S erhverver endelig ret til det udbetalte beløb i 2010 kan det ikke bekræftes, at dette ikke skal indtægtføres i 2010.◄

►Vand A/S ønsker endvidere bekræftet, at procesrenten i skattemæssig henseende skal periodiseres over perioden 2004-2010. Da Vand A/S har overtaget erstatningskravet fra en kommune med virkning fra 1. januar 2010 kan renterne ikke skattemæssig periodiseres til en periode der ligger forud for Vand A/S's erhvervelse af kravet. Vejledende bemærkes, at Vand A/S's krav på erstatning må anses for en fordring som er omfattet af kursgevinstloven og denne fordrings kursværdi på tidspunktet for overgangen til skattepligt som udgangspunkt træder i stedet for anskaffelsessummen ved opgørelse af evt. kursgevinst eller tab, jf. selskabsskattelovens § 5D stk. 10.◄