Ligningslovens § 5, stk. 6En kapitalerstatning for personskade er i sig selv skattefri, mens renterne beskattes. En skatteyder der modtager et kapitalbeløb som erstatning for en lidt skade på sin person med tillæg af renter fra skadesbegivenheden og indtil udbetalingen, kan fordele renterne over de år, renterne vedrører, såfremt der anmodes rettidigt herom.

Det er uden betydning, om der er tale om erstatningsbeløb, der udbetales fra en forsikring eller fra andre kilder.

Anmodningen om periodisering efter LL § 5, stk. 6, skal indgives senest samtidig med selvangivelsen for det år, hvori kapitalerstatningen er modtaget. Er selvangivelsen indsendt inden selvangivelsesfristen, uden at der er anmodet om periodisering af renterne, kan der dog anmodes om periodisering inden selvangivelsesfristens udløb. Personer der ikke tidligere har indsendt selvangivelse skal indsende den senest den 1. maj i det fjerde år efter indkomståret, hvor kapitalerstaningen er modtaget, for at renterne kan tilbagefordeles. jf. SFL § 26, stk. 2. Efter denne frist er der alene mulighed for at foretage tilbagefordeling af renter, hvis der gives tilladelse til ekstraordinær genoptagelse efter SFL § 27, stk. 1, nr. 8. 

En skadelidts interesse i tilbageførsel kan f.eks. være en bedre udnyttelse af personfradraget i ældre år eller bundgrænserne for mellemskat eller topskat. I tilfælde, hvor tilbageførslen medfører, at der bliver tale om restskat i de tidligere år, skal man være opmærksom på, at der ikke er hjemmel til at undlade at beregne procent- og rentetillæg til restskat m.v. efter KSL § 61 - 62 A. Disse tillæg skal altså tages med i betragtning ved overvejelse af, om tilbagefordeling kan betale sig. Procenttillæg for restskat udgør normalt 8 pct. for indkomstår til og med 1997 og derefter 7 pct. Rentetillæg til restskat inkl. procenttillæg pålignes for indkomstårene 1998 og senere fra 1. oktober i året efter indkomståret og til og med udskrivningsmåneden for den nye årsopgørelse. Størrelsen af rentetillægget er 0,6 pct pr. måned til og med den 31. december 2001 og herefter renten i henhold til opkrævningslovens § 7, stk. 2, med tillæg af 0,4 % pr. påbegyndt måned (udgør 0,6 pct. pr. måned fra 1. januar 2002 til 31. december 2004, 0,5 pct. pr. måned fra 1. januar 2005 til 31. december 2006, og 0,6 pct. fra 1. januar 2007).

I SKM2010.558.LSR ville en klager, der i 2008 af Arbejdsskadestyrelsen fik tilkendt erstatning for tab af erhvervsevne for hvert af årrene 1999 til 2007, tilbagefordelte disse til indkomstårene 1999 - 2007. Klageren kunne ikke få eftergivet renter af for sent betalt skat i de pågældende indkomstår, uanset han ikke havde haft erstatningsbeløbet til rådighed. Restskat, indbetalt i 2008, kunne ikke tilbageføres til indkomstårene 1999 - 2007, da fristen for indbetaling af foreløbig skat for indkomståret 2007 og tidligere år var udløbet.

►I SKM2011.793.ØLR havde A ved dom fået tilkendt et større erstatningsbeløb for en personskade, og han blev samtidig tilkendt renter, der er skattepligtige. A valgte med hjemmel i LL § 5, stk. 6, at fordele renterne af erstatningen over den relevante periode ved genoptagelse af skatteansættelserne for de berørte år.◄

Landsretten udtalte, at det følger af ordlyden af de dagældende bestemmelser i KSL § 61, stk. 2, og § 62 A, stk. 1, at der tillægges restskat procenttillæg og renter. Videre udtalte landsretten, at der ikke i bestemmelsernes ordlyd eller forarbejder er holdepunkter for, at procenttillæg og renter ikke skal betales i tilfælde, hvor det ikke kan bebrejdes skatteyderen, at han ikke har betalt skat af de tilkendte renter, ej heller i tilfælde hvor betaling af restskat skyldes, at skatteyderen har anvendt sin mulighed for fordeling af renter i medfør af LL § 5, stk. 6. Skattemyndighederne havde derfor med rette opkrævet procenttillæg og renter hos A.

◄►

På baggrund af ordlyden af bestemmelsen i inddrivelseslovens § 13, stk. 6, og bestemmelsens forarbejder fandt landsretten endvidere ikke grundlag for at tilsidesætte skattemyndighedernes skøn, hvorefter procenttillæg og renter ikke skulle eftergives A efter denne bestemmelse.