Den hidtil gældende regel i KGL § 9 er blevet ophævet som en konsekvens af, at KGL § 7 er blevet ophævet ved lov nr. 724 af 25. juni 2010. Ophævelsen har virkning for fordringer, gæld og kontrakter, der erhverves henholdsvis påtages den 27. januar 2010 .

Se LV 2010-1 for en beskrivelse af de hidtil gældende regler.

Realkreditnstitutter mv. beskattes efter KGLs almindelige regler for selskaber, jf. KGL § 2. Dog gælder der i KGL § 10 en særregel.

For en nærmere beskrivelse af kursgevinstlovens almindelige regler henvises til LV Aktionærer og Selskaber, afsnit S.C.1.2.2.2 - S.C.1.2.2.6 om selskabers skattepligt.

For de realkreditinstitutter, der er omfattet af lov om finansiel virksomhed, er fradragsretten for tab på obligationerne betinget af, at de i deres udlånsvirksomhed opfylder det balanceprincip, der er defineret af Finanstilsynet jf. realkreditlovens § 49.

For filialer af udenlandske kreditinstitutter er der kun fradragsret for tab på obligationerne, for så vidt de i deres udlånsvirksomhed opfylder et balanceprincip, der yder nogenlunde samme sikkerhed, som balanceprincippet, der er regelsat af Finanstilsynet jf. lov om realkreditlån og realkreditobligationer m.v. § 21.

For de øvrige institutter er det et krav, at de hver især udøver deres udlånsvirksomhed inden for de rammer (herunder det balanceprincip), der er udstukket af de respektive tilsynsmyndigheder (Kreditforeningen af Kommuner og regioner i Danmark) eller at der de facto er og altid har været balance mellem låntagers betalinger til långiver og långivers betalinger til obligationsejerne )

Om opgørelsesprincip m.v. se afsnit A.D.2.16 - A.D.2.16.2.

Ved lov nr. 199 2006/07 er der sket ændringer af adgangen for realkreditinstitutter m.v. til generelt at fradrage kurstab på gæld i danske kroner. Med ændringen er der alene fradrag for kurstab på gæld, der relaterer til udlånsvirksomheden.