Efter KGL § 25, stk. 5, skal realkreditinstitutter, der er omfattet af lov om finansiel virksomhed, Kreditforeningen af kommuner og regioner i Danmark og aktieselskaber, der er omfattet af lov om et skibsfinansieringsinstitut, anvende lagerprincippet på samtlige fordringer og gæld. Det vil sige, at lagerprincippet skal anvendes i forhold til såvel udlånsvirksomheden som fondsbeholdningen.

Der gælder dog særlige regler for nedskrivninger på udlån og hensættelser til tab på garantier m.v., jf. afsnit A.D.2.13.5.

Selskaber m.v., der er koncernforbundne med et af de nævnte institutter, jf. lov om fiansiel virksomhed § 5, stk. 1, nr. 7, skal anvende lagerprincippet for samtlige fordringer og gæld. Institutter, der udøver virksomhed gennem samme selskab m.v., anses i relation til lov om finansiel virksomhed § 5, stk. 1, nr. 7, for at udgøre ét institut.

Om lagerprincippet se under afsnit A.D.2.13.3.

Efter § 41, stk. 11, kan aktieselskaber, der er omfattet af lov om et skibsfinansieringsinstitut, uanset reglerne i § 25, stk. 3, vælge at anvende realisationsprincippet på lån i fremmed valuta og de obligationer i danske kroner med en pålydende rente, som er lig med eller højere end mindsterenten, der er udstedt til finansiering heraf. Adgangen til at vælge realisationsprincippet er betinget af, at lånet er ydet i henhold til rentestøtteordningen vedrørende skibsbygning på danske værfter på baggrund af en kontrakt, der er indgået inden den 1. januar 1998, og at aktieselskaber, der er omfattet af lov om et skibsfinansieringsinstitut, også anvender realisationsprincippet på de indgåede swapaftaler.

Om realisationsprincippet se afsnit A.D.2.13.1 og om swapaftaler afsnit A.D.2.18.2.

Realkreditinstitutter m.v. kan ikke få tilladelse til at anvende andre opgørelsesmåder.