Realkreditinstitutterne m.v. skal i overensstemmelse med de almindelige regler i kursgevinstloven ansætte gæld (obligationerne), der indgår i deres udlånsvirksomhed, til markedsværdien. I forhold til fordringer (pantebreve), som kan indfries ved indlevering af de underliggende obligationer, kan der i forbindelse med betaling af ordinære afdrag, ved refinansiering eller ved hel eller delvis ekstraordinær indfrielse, opstå den situation, at betalingen på pantebrevet ligger i et indkomstår, mens udtrækningen af obligationerne først finder sted i det næste indkomstår.

For at imødegå dette periodiseringsproblem er det i KGL § 27, stk. 2, fastsat, at den del af gælden, der modsvarer indfrielsen eller refinansieringen, allerede på indfrielses-/betalingstidspunktet ansættes til gældens indfrielseskurs (udtrækning) henholdsvis gældens dagskurs (annullering eller opkøb til annullering).