Nye regler om fraflytningsbeskatningBemærk at reglerne om fraflytningsbeskatning i KGL er blevet ændret ved lov nr. 724 af 25. juni 2010.
Se LV 2010-1 for en beskrivelse af de hidtil gældende regler i KGL § 37 om fordringer, gæld og finansielle kontrakter, herunder reglerne om henstand.

PersonerPersoner omfattet af KGL § 12 er omfattet af reglerne om fraflytningsbeskatning i KGL. Se nærmere afsnit A.D.2.19.1

Selskaber mv.Ved lov nr. 525 af 12. juni 2009 med virkning fra indkomståret 2010 blev KGL § 37 ændret, således at reglen ikke længere omfatter selskaber mv. Reglen omfattede for selskabers vedkommende faste driftssteder i Danmark af udenlandske selskaber. Sådanne faste driftssteder er mht. overførsel af aktiver og passiver, så disse aktiver og passiver ikker længere er omfattet af dansk skattepligt og det faste driftssteds ophør er omfattet af SEL § 8, stk. 4, hvorefter der sker beskatning som ved afståelse.
Hvis ledelsen for et dansk registreret aktieselskab flytter til udlandet, skal flytningen anses for opløsning af selskabet efter SEL § 5, stk. 5, hvorefter aktiver og passiver anses for afståede. For selskaber mv. der ikke er registreringspligtige, fx selskaber mv. omfattet af SEL § 1, stk. 1, nr. 2, 3 eller 6, skal en flytning anses for overgang til skattefri virksomhed. Overgang til skattefri virksomhed anses for ophør efter SEL § 5, stk. 4 og dette indebærer at selskabet mv. anses for at have afstået sine aktiver med eventuel avancebeskatning til følge. Se A.D.2.19.2, hvor der er en henvisning til en beskrivelse af de hidtil gældende regler for selskabers vedkommende.

Hensigten med reglerneKGL § 37 omhandler beskatning af visse urealiserede gevinster og tab på fordringer og finansielle kontrakter ved fraflytning m.v. Hensigten med bestemmelsen er at sikre dansk beskatning af gevinster og tab, som er optjent i forbindelse med skattepligt til Danmark, men ikke realiseret ved skattepligtsophør m.v. Dette sker ved, at fraflytning ligestilles med realisation. Se dog nedenfor om henstand med betaling af fraflytningsskat.

Ved lov nr. 312 af 17. maj 1995 om ændring af forskellige skattelove (international beskatning) blev der i selskabsskatteloven og kildeskatteloven indført generelle regler om beskatning ved skattepligtens ophør for selskaber og personer. Disse regler har ingen selvstændig betydning for beskatning af gevinst og tab på fordringer, gæld og finansielle kontrakter, der reguleres af kursgevinstlovens særregler i § 37.

Ikrafttrædelse mv. for de nye reglerLov nr. 724 af 25. juni 2010 der ændrer reglerne i KGL om fraflytningsbeskatning har virkning fra 1. juli 2010, se nævnte lovs §§ 1, nr. 36 og 20, stk. 8.
Dvs. personer hvis skattepligt til Danmark ophører pga. fraflytning eller som følge af flytning af skattemæssigt hjemsted den 1. juli 2010 eller senere omfattes af de nye regler. Se nærmere afsnit A.D.2.19.3.

Personer fraflyttet mv. før den 1. juli 2010Personer hvis skattepligt er ophørt som følge af fraflytning eller hvis skattemæssige hjemested er flyttet før den 1. juli 2010 og som efter dagældende KSL § 73E har eller vil få henstand med betalingen af fraflytterskatten (henstandsbeløbet), forfalder henstandsbeløbet til betaling, når aktiverne afstås, gælden indfries eller personen dør.
Der skal gives meddelelse til told- og skatteforvaltningen om afståelsen senest den 1. juli i året efter afståelsen eller indfrielsen henholdsvis dødsåret.
Frist for betaling af forfaldne beløb er den 1. oktober i året efter afståelsesåret mv. med sidste rettidige betalingsdag den 20. i forfaldsmåneden.
Er der ikke betalt rettidigt forrentes det forfaldne beløb med renten efter § 7, stk. 2 i lov om opkrævning af skatter og afgifter med tillæg på 0,4 procentpoint pr. påbegyndt måned fra forfaldsdagen. Se hjemlen i § 20, stk. 16 i lov nr. 724 af 25. juni 2010. 

HenstandDer kan efter de nye regler opnås henstand med betaling af fraflytningsskatten, men i forhold til de hidtil gældende regler i KGL § 37 er der kommet nye betingelser for at få henstand, og der er indført nye regler for, hvornår fraflytterskatten skal betales. Se nærmere afsnit A.D.2.19.3.