LL § 9 C, stk. 9, har følgende indhold: "Den skattepligtige kan ved opgørelsen af fradrag for befordring frem og tilbage mellem sædvanlig bopæl og arbejdsplads mod dokumentation foretage fradrag for udgifter afholdt til benyttelse af Storebæltsforbindelsen Se SKM2004.2.LSR, hvor der ikke blev godkendt fradrag for pasage af Storebældtsforbindelsen, da skatteyderen ikke direkte kunne dokumentere udgifter til benyttelse af Storebæltsforbindelsen. Fradraget for benyttelse af Storebæltsforbindelsen kan foretages med 90 kr. pr. passage ved benyttelse af bil og med 15 kr. pr. passage for brugere af kollektiv trafik. Ved samkørsel i bil kan fradrag efter 1. pkt. alene foretages af den af de samkørende, som har afholdt udgiften til A/S Storebælt for benyttelsen af forbindelsen. Modtager den pågældende udgiftsgodtgørelse for passageudgiften fra medkørende, er den pågældende ikke skattepligtig heraf, og de medkørende har ikke fradragsret for godtgørelsen. Bestemmelsen er indsat ved lov nr. 1056 af 17. december 2002. Det fremgår heraf, at der ikke er fradrag for udgifter, hvis skatteyderen ikke har afholdt dem, se eksempel herpå i SKM2003.183.LR.