Foreninger som nævnt i FBL § 1, stk. 1, nr. 2 eller 3, dvs. alle foreninger omfattet af fondsbeskatningsloven, kan efter FBL § 5, stk. 3, jf. FBL § 9, stk. 1, foretage fradrag for hensættelser til konsolidering af foreningsformuen.

Fradraget kan højst udgøre en andel af foreningsformuen svarende til den procent, hvormed reguleringstallet for indkomståret efter PSL § 20 er ændret i forhold til reguleringstallet for det foregående indkomstår. Procenten beregnes med en decimal. Konsolideringsfradraget efter FBL § 5, stk. 3, udgør for 2006, 2,3 pct. af foreningsforemuen, for 2007 2,7 pct, af foreningsformuen, for 2008 2,6 pct af foreningsformuen og for 2009 3,4 pct af foreningsformuen, jf. Skattesatser m.v. udsendt af Skatteministeriet.

Ved lov nr. 459 af 12. juni 2009 fik PSL § 20, stk. 3 følgende ordlyd:

"Reguleringstallet udgør 100,0 for indkomstårene 2009 og 2010."

Da konsolideringsfradraget opgøres således, at det procentmæssigt svarer til den procent, hvormed reguleringstallet for indkomståret efter PSL § 20 er ændret i forhold til reguleringstallet for det foregående indkomstår, bliver konsolideringsfradraget 0 pct. i 2010. Det skyldes, at der ikke sker nogen ændring i reguleringstallet for indkomståret 2010 i forhold til 2009 jf. PSL § 20, stk. 3.

Ved beregningen af konsolideringsfradraget efter FBL § 5, stk. 3, skal værdien af foreningsformuen fra og med indkomståret 1997 opgøres efter SEL § 14, stk. 2, 1. og 2. pkt., og SEL § 14, stk. 3-7, jf. FBL § 5, stk. 4. Efter FBL § 5, stk. 4, udgør foreningsformuen efter SEL § 14, stk. 2, 1. og 2. pkt., og SEL § 14, stk. 3-7, foreningens aktiver og passiver med nogle nærmere  angivne undtagelser. Ved formueopgørelsen medregnes foreningens aktiver og passiver til handelsværdier på opgørelsesdagen, med mindre andet fremgår af SEL § 14, stk. 4-7. I relation til SEL § 14, stk. 3 er det foreningsformuen ved årets begyndelse, der lægges til grund for beregningen af konsolideringsfradraget, jf. SKM2001.509.LR.

Ved selvangivelsen skal foreninger omfattet af bekendtgørelse om krav til det skattemæssige årsregnskab m.v. for større virksomheder (bek. nr. 593 af 12. juni 2006) oplyse det anvendte reguleringstal, jf. § 28, stk. 2. I 2006 er tallet 167,7, tallet for 2007 er 172,2, tallet for 2008 er 176,7, mens reguleringstallet for 2009 er 182,7 . Et tilsvarende krav stilles ikke til foreninger omfattet af bekendtgørelse om krav til det skattemæssige årsregnskab m.v. for mindre virksomheder (bek. nr. 594 af 12. juni 2006).