Ved familiefonde forstås fonde, i hvis vedtægter der tillægges medlemmer af bestemte familier fortrinsret til uddelinger fra fonden eller fortrinsret til at besætte bestemte stillinger m.v. - dog ikke hverv som medlem af bestyrelsen - jf. FL § 7 og EFL § 8.

Gaver til uddeling Efter FBL § 3, stk. 6, 1. pkt. er familiefonde skattepligtige af gaver, som anvendes til uddeling, eller hvorom det i vedtægten er bestemt, at kapitalen i løbet af et nærmere bestemt tidsrum skal anvendes til uddeling. Er der tale om en gave, som helt eller delvist senere skal uddeles, betales der således almindelig indkomstskat af den del af gaven, som anvendes til uddeling.

Gaver, der tilfalder grundkapitalen Desuden er familiefonde skattepligtige af gaver, hvorved fondens grundkapital udvides, jf. FBL § 3, stk. 6, 2. pkt.

Gaver, som tilfalder grundkapitalen i forbindelse med stiftelse af en familiefond, pålægges en afgift på 20 pct. af gavens værdi, jf. FBL § 3, stk. 6, 3. pkt. Afgiftspligtige gaver indgår - i modsætning til skattepligtige gaver - ikke i den indkomst, der reduceres med bundfradraget efter FBL § 3, stk. 2.

Fonde med blandede formål Fonde, der både varetager familiemæssige formål og andre formål, behandles skattemæssigt som familiefonde. Opnår en blandet ikke-erhvervsdrivende familiefond fondsmyndighedens tilladelse til at foretage en opdeling af fondens bundne kapital i adskilte afdelinger, således at de familiemæssige formål adskilles fra de øvrige formål, er fonden dog ikke skattepligtig af gaver, som tilfalder grundkapitalen i den ikke-familiemæssige afdeling, jf. TfS 1988, 138 DEP samt nedenstående bindende svar fra Skatterådet.

SKM2007.527.SR bekræftede Skatterådet, at en gave fra fondsstifteren, som ville blive tillagt fondens bundne aktiver/grundkapital i en nyoprettet særskilt afdeling, der ikke skulle varetage familiemæssige formål, ikke ville have skattemæssige konsekvenser for fonden og ikke ville udløse skat eller kompenserende afgift efter FBL § 3.

For at afdelinger kan anerkendes som adskilte, skal der for den enkelte afdeling føres særskilt regnskab med angivelse af bunden og disponibel kapital samt angivelse af indtægter, udgifter og gaver.

Erhvervsstyrelsen har som fondsmyndighed for fonde omfattet af erhvervsfondsloven oplyst, at grundkapitalen i en erhvervsdrivende fond ikke kan opdeles i forskellige afdelinger, jf. TfS 1998, 105 DEP.

Civilstyrelsen har ligeledes oplyst, at styrelsen ikke længere ønsker at anerkende oprettelsen af en sådan ny selvstændig afdeling med opdeling af kapital m.v. Begrundelsen er, at dette skaber uklarhed og administrativt besvær ved adskillelsen af fondenes kapitaler i flere depoter m.v.

I stedet har styrelsen i SKM2008.916.SR oplyst, at styrelsen var indstillet på at godkende en ordning, hvor det årlige afkast opdeles, således at forskellige brøkdele henførtes til forskellige formål.

Skatterådet kunne således i den konkrete sag bekræfte, at en gave til en familiefonds grundkapital, hvor gaven er betinget af en vedtægtsændring hvorefter, at kapitalen og afkastet heraf skulle anvendes til almennyttige formål, ville være skattefri. Om betaling af afgift, se afsnit S.H.25.