Forsikringsvirksomhed, der drives i aktieselskabsform, beskattes efter reglerne for aktieselskaber, jf. SEL § 1, stk. 1, nr. 1.

For så vidt angår gensidige forsikringsforeninger - der er skattepligtige i medfør af SEL § 1, stk. 1, nr. 5 - henvises til afsnit S.A.1.7.

Forsikringsselskaber, der er omfattet af selskabsskatteloven, beskattes af gevinster og tab på fordringer og gæld efter reglerne i kursgevinstloven, jf. KGL § 2, der henviser til kapitel 2, § 29 samt kapitel 4, 5 og 7 i KGL.

Forsikringsselskabers beholdning af aktier betragtes i almindelighed som anlægsaktiver og er således omfattet af de almindelige aktionærbeskatningsregler.