Udenlandske forsikringsselskaber, der driver virksomhed her i landet (begrænset skattepligtige), skulle ifølge den til og med 2009 gældende § 12 i SEL, opgøre den skattepligtige indkomst på den måde, at først opgøres - efter danske regler - selskabets samlede globale indkomst. Den her i landet skattepligtige indkomst udgør da så stor en del af globalindkomsten, som svarer til forholdet mellem bruttopræmieindtægten her i landet og selskabets samlede globale bruttopræmieindtægt.

Ved lov nr. 1534 af 19. december 2007 er SEL § 12 ophævet. Ifølge ikrafttrædelsesbestemmelserne har ophævelsen af SEL § 12 virkning for det indkomstår, der påbegyndes den 1. januar 2010 eller senere.