Af FUL § 14 fremgår, at kapitel 1 finder tilsvarende anvendelse i følgende tilfælde, når der ikke indgår et selskab som nævnt i selskabsskattelovens § 3, stk. 1, nr. 19, i fusionen:

1) Ved fusion af sparekasser som omhandlet i selskabsskattelovens § 1, stk. 1, nr. 2 a

2) Når en af de i nr. 1 nævnte sparekasser fusionerer med et aktieselskab omfattet af selskabsskattelovens § 1, stk. 1, nr. 1, der har tilladelse til at drive pengeinstitutvirksomhed, og den modtagende sparekasse besidder samtlige aktier i det indskydende selskab.

3) Ved fusion af andelskasser og sammenslutninger af andelskasser efter §§ 89-96 i lov om finansiel virksomhed som omhandlet i selskabsskattelovens § 1, stk. 1, nr. 2 a.

4) Ved fusion af de i henhold til selskabsskattelovens § 1, stk. 1, nr. 5, beskattede gensidige forsikringsforeninger.

5) Ved fusion af de i henhold til selskabsskattelovens § 1, stk. 1, nr. 6, beskattede gensidige forsikringsforeninger.

6) Ved fusion af de i henhold til selskabsskattelovens § 1, stk. 1, nr. 5 a, beskattede investeringsforeninger.

7) Ved fusion af de i ligningslovens § 16 c, stk. 1, 1. pkt., nævnte udloddende investeringsforeninger. Hvis den ene forening opfylder betingelserne i aktieavancebeskatningslovens § 21 om anbringelse i aktier m.v., er det dog en betingelse, at den anden forening opfylder de samme betingelser.

8) Ved fusion af de i selskabsskattelovens § 3, stk. 1, nr. 19, nævnte skattefri selskaber.

9) Ved fusion af de i henhold til selskabsskattelovens § 1, stk. 1, nr. 2 e, beskattede elselskaber.

10) Ved fusion af KommuneKredit, jf. selskabsskattelovens § 1, stk. 1, nr. 5 b, med et datterselskab omfattet af selskabsskattelovens § 1, stk. 1, nr. 1.

11) Ved fusion af vand- og spildevandsforsyningsselskaber omfattet af selskabsskattelovens § 1, stk. 1, nr. 2 h.

Om elselskaber henvises til afsnit S.A.1.5.

Ved fusion af de under 1 - 3 nævnte sparekasser, andelskasser m.v. er indsendelsesfristen for dokumenter til den i afsnit S.D.1.7. nævnte skattemyndighed senest 1 måned efter økonomi- og erhvervsministerens godkendelse af fusionen, jf. FUL § 6, stk. 4.

For de under pkt. 4 - 8 nævnte foreninger og elselskaber er indsendelsesfristen 1 måned efter vedtagelsen af fusionen i alle de fusionerende foreninger eller elselskaber, jf. FUL § 6, stk. 3. Skattemyndighederne kan ved overskridelse af fristen dispensere,  jf. FUL § 6, stk. 5.

§ 14, stk. 1 nr. 11 er indsat ved lov nr. 460 af 12. juni 2009. Af bemærkningerne til lovforslaget fremgår følgende: "Det foreslås, at reglerne i fusionsskattelovens kapitel 1 finder tilsvarende anvendelse ved fusion mellem forsyningsselskaber i vandsektoren. Bestemmelsen finder anvendelse på vandforsyningsselskaber og spildevandsforsyningsselskaber omfattet af den foreslåede bestemmelse i selskabsskattelovens § 1, stk. 1, nr. 2 h. Vand- og spildevandsforsyningsselskaber, der er indregistrerede aktie- eller anpartsselskaber, er direkte omfattet af adgangen til fusion efter fusionsskattelovens kapitel 1. De forsyningsselskaber, som undergives aktieselskabsbeskatning efter den foreslåede bestemmelse i selskabsskattelovens § 1, stk. 1, nr. 2 h, kan være organiseret på forskellig vis. De kan blandt andet være andelsselskaber eller foreninger. Der findes ikke selskabsretlige regler om fusion af blandt andet andelsselskaber. Fusion af disse selskaber må derfor som udgangspunkt ske efter den indskydende enheds vedtægtsmæssige regler for likvidation og efter den modtagende enheds regler for kapitalforhøjelse ved apportindskud. Efter den foreslåede bestemmelse i fusionsskattelovens § 14, stk. 1, nr. 11, kan vandforsyningsselskaber fusionere indbyrdes. Spildevandsforsyninger kan også fusionere indbyrdes. Derudover kan vandforsyningsselskaber omfattet af den foreslåede bestemmelse i selskabsskattelovens § 1, stk. 1, nr. 2 h, fusionere med spildevandsforsyningsselskaber omfattet af samme bestemmelse og omvendt. Se om omdannelde af vandforsyningsselskaber nedenfor under FUL § 14 L." Se mere om bestemmelsen nedenfor under SD.1.11.12.