åben Vis oversigt med domme, kendelser og afgørelser, som Skatteforvaltningen har valgt ikke at indarbejde i vejledningens tekst. Vi gør opmærksom på, at materialet i denne oversigt ikke nødvendigvis er udtryk for gældende ret.

Gevinst og tab på konvertible obligationer behandles skattemæssigt efter aktieavancebeskatningslovens almindelige regler, jf. ABL § 1, stk. 3.

I SKM2007.464.SR ønskede et selskab i forbindelse med en omstrukturering i koncernen at stifte et konvertibelt gældsbrev. Kreditor på gældsbrevet var et dansk selskab, mens debitor var et svensk selskab. Gældsbrevet var nulforrentet og havde en løbetid på 5 år. Skatterådet bekræftede, at det konvertible gældsbrev såvel ved indfrielse som ved overdragelse skulle beskattes efter aktieavancebeskatningslovens regler.

Om definitionen af konvertible obligationer og tegningsretter til konvertible obligationer, se nærmere afsnit S.G.2.1.2.

Se S.G.4 om selskabers gevinst og tab ved afståelse af konvertible obligationer.

IkrafttrædelsesreglerI forbindelse med gennemførelsen af reglerne, hvorefter konvertible obligationer skattemæssigt behandles efter ABL's almindelige regler, blev der tillige gennemført overgangsregler. Overgangsreglerne vedrører værdiansættelsen af visse konvertible obligationer, der er erhvervet før den 1. juli 1981. Om disse regler, se LV 1999 Selskaber og Aktionærer, afsnit S.G.13.5.