Det er som hovedregel en betingelse for indtræden af skattepligt efter ABL § 38, at aktionæren har været skattepligtig efter KSL § 1 eller KSL § 2, stk. 1, nr. 4, i en eller flere perioder på i alt 7 år inden for de seneste 10 år før tidspunktet for indtræden af skattepligt, jf. ABL § 38, stk. 3.

Hvis aktionæren inden for de seneste 10 år både har været fuldt skattepligtig og begrænset skattepligtig af en erhvervsvirksomhed med fast driftssted, hvori aktierne er indgået, sammenlægges disse skattepligtsperioder ved afgørelsen af, om aktionæren har været skattepligtig i mindst 7 år. Betingelsen om skattepligt i 7 år ud af de seneste 10 år gælder også i følgende tilfælde:

  1. Når aktierne er erhvervet fra den skattepligtiges ægtefælle, og denne opfylder betingelsen om at have været skattepligtig her til landet i 7 år ud af de seneste 10 år, jf. ABL § 38, stk. 3, 2. pkt.
  2. For aktionærer, der ved erhvervelse af aktier efter ABL §§ 34 og 35 (tidligere ABL § 11 eller 11 a) er indtrådt i overdragerens skattemæssige stilling, jf. ABL § 38, stk. 3, 3. pkt.
  3. Når aktierne er erhvervet ved en skattefri virksomhedsomdannelse, hvor den personligt ejede virksomhed er erhvervet ved succession, jf. ABL § 38, stk. 3, 3. pkt.

Ved lov nr. 525 af 12. juni 2009, er der i ABL § 38, stk. 3, indsat et 4. pkt., hvorefter betingelsen i 1. pkt ikke gælder for personer, der efter § 39 B har fået nedsat handelsværdien for aktier, der på tilflytningstidspunktet fortsat indgår på den beholdningsoversigt, der er nævnt i § 39 A, stk. 1. Den nye regel betyder, at betingelsen om skattepligt i en eller flere perioder på i alt mindst 7 år inden for de seneste 10 år før fraflytningen ikke  gælder for personer, der ved tilbageflytning stadig ejer fraflytterbeskattede aktier, og hvor indgangsværdien for disse aktier er blevet nedsat, fordi der på tilbageflytningstidspunktet fortsat resterer en henstandssaldo. Ændringen har virkning fra og med den 22. april 2009.