Afstås aktier på et tidspunkt, hvor der endnu ikke er gået 3 år fra erhvervelsen, skal fortjeneste medregnes i den skattepligtige indkomst, jf. ABL § 2, stk. 1. Efter PSL § 4, stk. 1, nr. 5, medregnes fortjenesten til kapitalindkomsten. Der henvises til afsnit S.G.2.5 ovenfor, for så vidt angår fastlæggelsen af ejertiden. ABL § 2 finder ikke anvendelse, når der er tale om aktier, der er omfattet af ABL §§ 2 a-3. 

Tab ved afståelse af aktier, som har været ejet i mindre end 3 år, kan, når en eventuel fortjeneste ville blive beskattet efter ABL § 2, stk. 1, kun fradrages i fortjeneste på andre aktier, som afstås inden 3 år efter erhvervelsen, og som er skattepligtig efter ABL § 2, stk. 1. Tab ved afståelse af sådanne aktier kan således ikke fradrages i anden skattepligtig indkomst, heller ikke i skattepligtig indkomst, der stammer fra afståelse af andre aktier end aktier, der beskattes efter ABL § 2, stk. 1. Tab på aktier ejet i mindre end 3 år, som i tilfælde af fortjeneste ville være omfattet af ABL §§ 2 a, 2 c, 2 d eller 2 e, kan ikke modregnes i fortjenester omfattet af ABL § 2. Skal gevinsten medregnes ved indkomstopgørelsen efter ABL § 2 d, vil der i visse tilfælde være mulighed for fradrag efter ABL § 2 d, stk. 2-3. Se afsnit S.G.12 nedenfor. 

Såfremt tab ved afståelse af aktier efter mindre end 3 års ejertid overstiger fortjeneste ved anden tilsvarende aktieafståelse, kan det overskydende tab overføres til fradrag i ægtefællens nettofortjeneste ved afståelse af aktier efter mindre end 3 års ejertid, under forudsætning af at ægtefællerne er samlevende ved indkomstårets slutning,jf. ABL § 2, stk. 2.

Kan et modregningsberettiget tab ved aktieafståelse ikke rummes i fortjeneste ved afståelse af andre aktier efter mindre end 3 års ejertid eller i ægtefællens nettofortjeneste ved tilsvarende aktieafståelse, kan det overskydende beløb overføres til fradrag i den skattepligtiges eller ægtefællens nettofortjeneste ved afståelse i de følgende år af aktier med mindre end 3 års ejertid. Overførsel af tab til fradrag i ægtefællens fortjeneste ved aktieafståelse i et efterfølgende indkomstår kan dog kun ske, hvis ægtefællerne er samlevende ved udgangen af det pågældende indkomstår. Tabet kan kun fremføres til fradrag i fortjeneste i et efterfølgende indkomstår, i det omfang det ikke kan rummes i en nettofortjeneste hos den pågældende skatteyder eller dennes ægtefælle i det indeværende indkomstår. Se TfS 2000, 19 LSR. Tabet skal i første række fradrages i fortjeneste ved den pågældende skatteyders egen aktieafståelse, jf. ABL § 2, stk. 2.