Hovedreglen er, at gevinst og tab skal opgøres efter gennemsnitsmetoden, jf. ABL § 24 stk. 1 og § 26, samt afsnit S.G.5.4.

Som en undtagelse herfra gælder, at gevinst og tab på aktieretter og tegningsretter til aktier, der er optaget til handel på et reguleret marked, skal opgøres efter aktie-for-aktie metoden, jf. ABL § 24 stk. 2, § 25 stk. 1 og § 26 stk. 3 (som ændret ved lov nr. 462 af 12. juni 2009).

Gevinst og tab på aktier, der indgår i en beholdning, omfattet af overgangsreglen i ABL § 44, skal ligeledes opgøres efter aktie-for-aktie-metoden, jf. ABL § 44 stk. 3 og § 26 stk. 3.

Aktie-for-aktie-metoden medfører, at det er den faktiske anskaffelsessum, og det faktiske anskaffelsestidspunkt for den enkelte aktie, som lægges til grund, dog således at ABL § 5, stk. 1 (first in-first out-princippet) finder anvendelse. Hvis den ældste aktie har større pålydende end den faktisk afståede aktie, opgøres anskaffelsessummen som en forholdsmæssig del af den samlede anskaffelsessum for den ældste aktie. Gevinst og tab opgøres som forskellen mellem afståelsessummen og anskaffelsessummen, jf. ABL § 25 stk. 1. Anskaffelsessummen for aktieretter og tegningsretter, der er tildelt den skattepligtige i dennes egenskab af aktionær i selskabet, er 0 kr., jf. ABL § 25 stk. 2.  

Bemærk, at reglerne om børsnoterede contra unoterede aktier ved lov nr. 462 af 12. juni 2009 blev ændret til aktier, optaget til handel på et reguleret marked contra aktier, der ikke er optaget til handel på et reguleret marked. Ændringen har virkning fra og med den 1. januar 2010.