Vederlagsnæring foreligger, når den skattepligtige har modtaget aktierne som skattepligtigt vederlag for leverede varer eller tjenesteydelser. Vederlagsnæringsaktier er regnet fra afståelser d. 1. januar 2006 ikke længere omfattet af ABL's næringsregler. De såkaldte håndværkeraktier kan anses for erhvervet i vederlagsnæring.

Håndværkeraktier Håndværkeraktier er aktier, som håndværkere m.fl., der f.eks. har udført arbejde ved opførelse af en bygning for et aktieselskab, modtager som betaling for deres (rest-)tilgodehavende, se LV Erhvervsdrivende, afsnit E.B.2.6.4.

Det bemærkes i denne forbindelse, at beskatningen op til pari af håndværkeraktier, jf. den såkaldte håndværkererklæring, ikke er et spørgsmål om aktieavancebeskatning, men om beskatning af vederlaget for det udførte arbejde. For håndværkeraktierne får aktieavancebeskatningen kun betydning for eventuelle værdistigninger ud over pari og for fradrag for tab på håndværkeraktierne.

I andre vederlagsnæringssituationer sker der ligeledes beskatning ud fra en vederlagsbetragtning, når aktierne modtages, således at det er kursgevinsterne på aktierne, der beskattes efter aktieavancebeskatningslovens regler.

Se i øvrigt TfS 1997, 901 DEP, om aktieerhvervelse ved varesalg. Særligt om aktieerhvervelser i udviklingslande, se afsnit S.C.1.2.1.

 

Praksis vedr. vederlagsnæringTfS 1990, 524 VLD. Vestre Landsret fandt, at en gas- og vandmester, der havde modtaget aktier i et ejendomsaktieselskab som vederlag for udført arbejde, ikke skulle beskattes efter reglerne om næring. Landsretten lagde ved denne afgørelse vægt på, at aktionæren havde besiddet aktierne i 24 år, at der løbende var sket udlodning af den investerede kapitals afkast, og at ejendommene ikke var blevet udstykket og solgt. Landsretten lagde endvidere vægt på, at salget var sket efter, at skatteyderen var ophørt med at drive næring.

Se TfS 1991, 266 DEP for en kommentar til afgørelsen.

TfS 1996, 50 HRD. To brødre havde i 1977 arvet aktier i ejendomsselskaber efter deres fader. Denne havde erhvervet aktierne som vederlag for byggearbejder, hans VVS-virksomhed havde udført. Aktierne blev tillagt de to brødre med succession og med passivering på 30 pct. svarende til beskatning som almindelig indkomst. I 1981-82 solgte brødrene de arvede aktier med fortjeneste. Højesteret bemærkede, at der i LL § 16 C (dagældende) og ABL § 3 (dagældende) var hjemmel til at beskatte de pågældendes fortjeneste ved salgene af håndværkeraktierne som almindelig indkomst, og ved udlæg af aktierne med succession var det endeligt og bindende fastslået, at avancen skulle beskattes som næringsindkomst. Højesteret fandt ikke, som tidligere Landsretten, at aktierne på grund af den lange besiddelsestid var overgået til anlægsformuen.

TfS 1993, 259 VLD. H, som hensad i uskiftet bo efter sin ægtefælle, solgte i 1982 nogle håndværkeraktier, som H's afdøde ægtefælle havde erhvervet i 1950'erne. Vestre Landsret fandt, at der er en formodning for, at fortjeneste ved afståelse af håndværkeraktier skal beskattes som almindelig indkomst efter ABL § 3 (dagældende), og at sådan beskatning kun kan undgås, såfremt næringsformodningen afkræftes. Landsretten fandt, idet man lagde betydelig vægt på den lange besiddelsestid og på de foreliggende oplysninger om omfanget af og baggrunden for H og H's afdøde ægtefælles handel med aktier og fast ejendom, at aktierne på tidspunktet for H's salg var overgået til anlægsformuen, og derfor ikke længere var omfattet af bestemmelsen i ABL § 3, stk. 1 (dagældende).

Den omstændighed, at aktier i et selskab er erhvervet for at kunne få leveret varer, medfører ikke, at der foreligger næringsaktier. Se TfS 1987, 206 LSR og TfS 1988, 334 LSR. Se derimod TfS 2000, 588 LSR: Et selskabs aktietab ansås for omfattet af ABL § 3. Der var tegnet aktier i et selskab, der havde til formål at opnå og gennemføre en entreprise med en tysk virksomhed. Aktietegningen fandtes at være en afgørende forudsætning for at kunne levere varer til det konkrete byggeprojekt og årsag til, at selskabet opnåede den konkrete leverance, der havde direkte forbindelse med selskabets løbende virksomhed. Tabet ved salg af aktierne var herefter fradragsberettiget efter ABL § 3 (dagældende).