åben Vis oversigt med domme, kendelser og afgørelser, som Skatteforvaltningen har valgt ikke at indarbejde i vejledningens tekst. Vi gør opmærksom på, at materialet i denne oversigt ikke nødvendigvis er udtryk for gældende ret.

I forbindelse med opløsning og ophør af skattepligt gælder de nedenfor anførte specielle regler:

I henhold til SEL § 5, stk. 1, fortsætter skattepligten indtil tidspunktet for opløsningen.

Likvidator eller selskabets ledelse skal indsende en anmeldelse, der skal indeholde en opgørelse af indkomsten for det afsluttende indkomstår. Anmeldelsesfristen er som udgangspunkt 1 måned fra opløsningen m.v., jf. SEL § 5, stk. 3, 1. punktum.

Hvis fristen for anmeldelse af opløsningen m.v. udløber inden udløbet af selvangivelsesfristen for det nærmest forudgående indkomstår, afkortes selvangivelsesfristen til udløbet af anmeldelsesfristen i henhold til SEL § 5, stk. 3, 3. punktum.

Såfremt der gives tilladelse til at afvige fristen for anmeldelse af selskabets opløsning m.v., jf. SEL § 5, stk. 3, 4. punktum, medfører dette ikke, at fristen for indbetaling uden restskattetillæg forlænges tilsvarende.

For selskaber m.v. med kalenderårsregnskab og fremadforskudt regnskabsår (dvs. slut i perioden 1/1 - 31/3) kan ovennævnte anmeldelsesregler illustreres således:

Eksempel 1: Forkortet indkomstår:

 • Et selskab har kalenderåret som indkomstår.
 • Selskabet skal sædvanligvis indgive selvangivelse senest 30. juni i det efterfølgende kalenderår.
 • Selskabet opløses 30. marts 2007.
 • Der skal indgives selvangivelse for indkomståret 2006 (ordinær periode) og indkomstopgørelse for den forkortede periode i 2007 inden 1 måned efter opløsningsdatoen jf. SEL § 5, stk. 3, 3. punktum, jf. stk.1.
 • Årsopgørelsen vil sædvanligvis blive udsendt ca. 1. juni 2007.
 • Restskatten for 2006 og 2007 forfalder til betaling den 1. juli 2007 med sidste rettidige betalingsdato den 20. i samme måned.

Virkningen heraf for selskaber m.v. med forlænget indkomstår - bagudforskudt regnskabsår - kan illustreres således:

Eksempel 2: Forlænget indkomstår - selskaber med bagudforskudt indkomstår:

 • Et selskab har regnskabsperiode 1/5 2006 - 30/4 2007.
 • Selskabet skulle sædvanligvis indlevere selvangivelse senest 6 mdr. efter regnskabsårets afslutning dvs. 31/10 2007.
 • Selskabet opløses 31/7 2007.
 • Der skal indleveres en selvangivelse, der omfatter perioden 1/5 2006 - 31/7 2007 senest én måned efter opløsningsdatoen dvs. 31/8 2007 jf. SEL § 5, stk. 2.
 • Årsopgørelsen udsendes sædvanligvis primo september 2007.
 • Restskatten forfalder til betaling den 1. oktober 2007 med senest rettidige betalingsdato den 20. i samme måned.

Der opkræves tillæg af restskat, jf. SEL § 29 B, stk. 4, 3. pkt.