Det følger artikel 27 i overenskomst af 8. maj 1984 mellem Kongeriget Marokko og Kongeriget Danmark til undgåelse af dobbeltbeskatning og fastsættelse af regler om gensidig administrativ bistand for så vidt angår skatter af indkomst og formue (bekendtgørelse nr. 77 af 15. august 1994), at de kontraherende stater er enige om at yde hinanden bistand og støtte med hensyn til opkrævningen af de skatter, som er omfattet af overenskomsten, og med hensyn til afgiftsforhøjelser, tillægsafgifter, forsinkelsesgebyrer, renter og omkostninger forbundne med disse skatter bortset fra sådanne, som er af strafferetlig karakter, når disse beløb er endeligt forfaldne til betaling i henhold til den anmodende stats love og administrative forskrifter og i overensstemmelse med denne overenskomst.