Det følger af artikel 28 i overenskomst af 5. marts 1996 mellem Kongeriget Danmarks Regering og Ukraines Regering til undgåelse af dobbeltbeskatning og forhindring af skatteunddragelse for så vidt angår indkomst- og formueskatter (bekendtgørelse nr. 116 af 3. oktober 1996), at de kontraherende stater påtager sig at yde hinanden bistand ved opkrævningen af de af en skatteyder skyldige skatter i det omfang, størrelsen deraf er blevet endelig fastsat i henhold til lovgivningen i den kontraherende stat, der fremsætter anmodningen om bistand.