Skattestyrelsen deltager i to EU-forsøgsordninger, der begge har til formål at mindske risikoen for, at virksomheder betaler dobbelt moms ved handler i EU:

  • Skriftlige svar ved EU-handel (VAT Cross Border Rulings (CBR)), der er en forsøgsordning for påtænkte handler.
  • Dialog i tilfælde af dobbeltbeskatning (VAT Double Taxation - Dialogue between Tax Administrations), der er en forsøgsordning for handler, der allerede er gennemført i tilfælde, hvor det viser sig, at to EU-lande begge vil have moms af det samme salg.

En række lande deltager i et EU-forsøg, der går ud på, at virksomhederne ved at skrive til deres egne skattemyndigheder kan få skriftlig vejledning (EU-skriftlige svar) fra flere EU-lande om, hvordan landene hver især fortolker de fælles regler ved handler i EU. Danske momsregistrerede virksomheder kan anmode om et EU-skriftligt svar gennem Skattestyrelsen. Det er en betingelse, at virksomheden har planer om at gennemføre handler, der vedrører 2 eller flere deltagende EU-lande. Der skal være tale om komplekse forhold eller uens praksis i de involverede lande.

Du skal desuden give samtykke til, at Skattestyrelsen kan videregive oplysninger fra din anmodning til de andre berørte lande.

Landene vil kun forsøge at nå frem til en besvarelse med et fælles indhold, som de er enige om, hvis du beder om det. Ellers vil de som udgangspunkt svare hver for sig.

Skattestyrelsens svarbidrag til et skriftligt svar ved EU-handel kan ikke betragtes som et bindende svar eller en afgørelse. Forsøgsordningen er indtil videre forlænget på ubestemt tid.

Hvis du vil anmode om et skriftligt svar ved EU-handel

Du kan sende din anmodning via mail eller brev til Skattestyrelsen.

Via mail
Skriv til HovedpostkasseJura@SKTST.dk.

Skriv venligst "VAT CBR" i emnefeltet. Vi anbefaler, at anmodningen sendes som sikker mail (krypteret). Hvis anmodningen ikke sendes som sikker mail, kan Skattestyrelsen ikke garantere, at det er umuligt for udenforstående at læse mailen. Bemærk, at andre måske kan læse emnefeltet, selvom mailen er krypteret.

Via brev
Skattestyrelsen JURA
Hannemanns Allé 25
2300 København S.

Sammen med de(t) spørgsmål som ønskes besvaret, skal anmodningen indeholde:

  • En beskrivelse af de faktiske omstændigheder ved den grænseoverskridende transaktion
  • Virksomhedens (eventuelt) eget forslag til besvarelse af spørgsmålene og en begrundelse for forslaget
  • Virksomhedens momsregistreringsnummer (CVR- eller SE-nummer)
  • Virksomhedens navn
  • Virksomhedens adresse
  • Navn på kontaktperson og kontaktoplysninger.

Anmodningen skal være på engelsk samt et eventuelt andet sprog i forhold til sprogkravene i de berørte lande. Skattestyrelsen har ret til at afvise anmodningen, hvis betingelserne ikke er opfyldt.

Du kan læse mere om forsøget samt hvilke lande, der deltager og hvilke sprogkrav der skal være opfyldt i EU's vejledning.

Vejledningen findes på flere forskellige sprog herunder dansk og engelsk.

Dialog i tilfælde af dobbeltbeskatning (VAT Double Taxation - Dialogue between tax administrations) er en forsøgsordning inden for EU. Forsøgsordningen er indtil videre forlænget på ubestemt tid. Det kan ske, at en virksomhed betaler moms i et EU-land, og at et andet EU-land efterfølgende kræver moms af den samme vare eller ydelse.

Ordningen giver virksomheder mulighed for at opfordre skattemyndighederne i de to lande til at indgå i en dialog for at opnå enighed om, i hvilket land der skal betales moms. For at opfordre skattemyndighederne til at indgå i en dialog, kan du kontakte den enhed eller sagsbehandler, der har behandlet virksomhedens sag om fx efterbetaling af et momsbeløb.

En fælles forståelse af de faktiske forhold og af momsreglerne kan måske medføre, at det første land tilbagebetaler den allerede betalte moms, eller at det andet land opgiver kravet om efterbetaling.

Det er dog ikke sikkert, at de berørte EU-lande kan opnå enighed. Fx kan regler om forældelse eller genoptagelse forhindre et land i at tilbagebetale moms, selvom landet er enig i, at der skal betales moms i det andet land. Det er derfor ikke sikkert, at en dialog vil forhindre dobbeltbeskatning i den konkrete sag.

Forsøget må ikke forveksles med Skriftlige svar ved EU-handel (VAT Cross Border Rulings (CBR)), der er en særskilt forsøgsordning for påtænkte handler.

Læs mere om forsøget om dobbeltbeskatning (dansk version)

Læs mere om forsøget om dobbeltbeskatning (engelsk version).