Nye køretøjer § 4, stk. 1

Afgiftssatsen (fra 1. januar 2009) for nye motorkøretøjer og for genopbyggede køretøjer, der skal afgiftsberigtiges efter § 7 (køretøjer, der skal afgiftsberigtiges efter de særlige regler for køretøjer, der genopbygges efter færdselsuheld, eksplosion, ildebrand og lignende):

Køretøj Afgift
Personbiler 105 pct. af 79.000 kr. og 180 pct. af resten
Motorcykler 105 pct. af 8.900-24.900 kr. og 180 pct. af resten

Med virkning fra 1. juni 2003 er der indført mulighed for månedlig regulering af afgiftssatserne for nye og brugte personbiler, afhængig af prisudviklingen på personbiler i forhold til den generelle prisudvikling, jf. nedenfor. De aktuelle satser kan ses på SKATs hjemmeside (www.skat.dk) under "motorkøretøjer".

Fradrag/tillæg i afgift

Brændstoføkonomiske personbiler § 4, stk. 2-4

Fradrag i afgiften

Der gives et nedslag i registreringsafgiften for nye personbiler (§ 4)med lavt brændstofforbrug:

 • Benzinbiler, der kører længere end 16 km/liter, får et nedslag på 4.000 kr. pr. km, bilen kører længere end 16 km/liter
 • Dieselbiler, der kører længere end 18 km/liter, får et nedslag på 4.000 kr. pr. km, bilen kører længere end 18 km/liter

Tillæg til afgiften

Der gives et tillæg til registreringsafgiften for nye personbiler (§ 4) med højt brændstofforbrug:

 • Benzinbiler, der kører mindre end 16 km/liter, får et tillæg på 1.000 kr. pr. km, bilen kører mindre end 16 km/liter
 • Dieselbiler, der kører mindre end 18 km/liter, får et tillæg på 1.000 kr. pr. km, bilen kører mindre end 18 km/liter.

De omhandlede fradrag/tillæg gælder også for brugte personbiler. Fradragene nedsættes procentvis i forhold til bilens alder, jf. nedenfor.

Brændstofforbrug opgøres efter § 2 i lov om afgift efter brændstofforbrug for visse personbiler.

Det bemærkes, at der ikke gives fradrag eller tillæg for brændstofforbrug for busser (§ 5a) samt hyrevogne og sygetransportkøretøjer (§ 6).

2011-2015

Fradraget for brændstoføkonomiske dieseldrevne personbiler forhøjes og aftrappes i perioden 2011-2015 som følge af, at partikelfilter bliver obligatorisk for personbiler i 2011.

 

Fradrag

2011

2012

2013

2014

2015

2016

Grænse for fradrag/tillæg

16 km pr. liter

16,5 km pr. liter.

17 km pr. liter.

17,5 km pr. liter.

18 km pr. liter.

18 km pr. liter.

Tillæg for manglende sikkerhedspude § 4, stk. 5

Den afgiftspligtige værdi forhøjes med 7.450 kr. for nye køretøjer, der ikke er forsynet med sikkerhedspude, og med 3.725 kr. for nye køretøjer, der er forsynet med kun én sikkerhedspude.

Minimumsafgift § 4, stk. 6

For nye personbiler skal registreringsafgiften efter evt. nedsættelse for brændstoføkonomi (§ 4, stk. 2) samt blokeringsfri bremser, sikkerhedspuder, ESP-system, 5 stjerner i NCAP-test og partikelfilter for dieselbiler (§ 8, stk. 7) udgøre mindst 20.000 kr.

Brugte køretøjer § 4, stk. 7

Afgiften for brugte personbiler og motorcykler beregnes på samme måde som for nye personbiler og motorcykler. Fradrag og tillæg for udstyr mv. nedsættes med samme procentdel, som køretøjets værdi inklusiv afgift er ændret sammenholdt med et tilsvarende køretøj, der er afgiftsberigtiget som nyt. Det betyder, at der dels skal foretages en værdifastsættelse af det brugte køretøj til den aktuelle markedspris inklusive registreringsafgift, dels foretages en fastsættelse af det tilsvarende køretøjs oprindelige nypris inklusive registreringsafgift. Disse to priser er således grundlaget for afgiftsberegningen.

Ved fastsættelse af oprindelig nypris inkklusive afgift tages udgangspunkt i standardprisen, eller den pris der kan siges at have været markedsdannende for det pågældende køretøj på det tidspunkt, køretøjet var nyt.

Bilens eller motorcyklens konkrete værdifald indgår således i afgiftsberegningen ved afgiftsberigtigelse af brugte køretøjer. Det betyder eksempelvis, at en bil, der har mistet 45 pct. af sin værdi på 3 år afgiftsberigtiges på helt samme måde med hensyn til skalaknæk, fradrags- og tillægsbeløb, som en bil, der har været 5 år om at miste de samme 45 pct. af sin værdi.

Selve beregningen af registreringsafgiften følger herefter helt samme skabelon som beregningen af registreringsafgiften for nye biler, blot er alt nedskrevet med f.eks. de 45 pct. jf eksemplet nedenfor.

Eksempel på en afgiftsberegning for en bil, der er faldet 45 pct. i værdi

   

Ny bil

Værdifald

Brugt bil

Pris på gaden ekskl. leveringsomkostninger

 

249.998

45%

137.499

Afgiftspligtige værdi

 

122.755

45%

67.515

Fradrag i værdi - kr.

       

Radio

ja

1.000

 

550

Antal airbags

6

5.120

 

2.816

ABS

ja

3.750

 

2.063

ESP

ja

2.500

 

1.375

Max NCAP-stjerner

ja

2.000

 

1.100

Listepris

 

244.228

 

134.325

Skalaknæk        

180 % afgift af værdi over skalaknæk (79.000 kr.)

 

52.893

 

29.091

105 % afgift af værdi under skalaknæk

 

82.950

 

45.623

Fradrag/tillæg i afgiften

     

brændstofforbrug km pr. liter - 18,0

benzin

-8.000

 

-4.400

Antal selealarmer

4

-600

 

-330

Samlet registreringsafgift

 

127.243

 45%

69.984

Registreringsafgiften for en brugt personbil udgør som en tommelfingerregel ca. 50-60 pct. af handelsprisen her i landet (inklusive moms og registreringsafgift).

Der henvises til regnemaskinenwww.skat.dk.

Månedlig satsregulering § 4, stk. 11

Med virkning fra 1. juni 2003 er der indført mulighed for månedlig regulering af afgiftssatserne for nye og brugte personbiler, afhængig af prisudviklingen på personbiler i forhold til den generelle prisudvikling, jf. nedenfor.

0-1 år gamle personbiler og motorcykler § 4, stk. 12

For brugte personbiler og motorcykler med en alder under 1 år, fastsættes afgiften til den afgift, der ville have været gældende ved bilens eller motorcyklens afgiftsberigtigelse som ny, med fradrag af 1 pct. pr. 1.000 km, som køretøjet har tilbagelagt efter registreringen eller ibrugtagningstidspunktet. Fradraget kan dog højst udgøre 2 pct. pr. afsluttet måned (30 dage) efter registrerings- eller ibrugtagningstidspunktet i de første 3 måneder og højst 1 pct. pr. afsluttet måned efter registrerings- eller ibrugtagningstidspunktet for de efterfølgende måneder.

Afgiftsnedskrivningen kan således højst blive 2 pct. pr. afsluttet måned i de første 3 måneder og 1 pct. pr. afsluttet måned i de efterfølgende 8 måneder, jf. at der kun er 11 afsluttede måneder for under ét år gamle biler.

Afgiften kan beregnes med udgangspunkt i den pris (afgift), køretøjet oprindeligt skulle have afgiftsberigtiget til, hvilket kan være en pris, der ligger under den anmeldte standardpris for det pågældende køretøj.

For biler og motorcykler, der her i landet eller i udlandet har været anvendt til formål omfattet af lovens § 2, stk. 1, eller anvendt under omstændigheder, der hverken her eller i udlandet medfører registreringspligt, fradrages yderligere 5.000 kr., hvis bilen eller motorcyklen har været registreret eller taget i anvendelse i mindst 2 måneder og kørt mindst 5.000 km. Det kan f.eks. være anvendelse til demonstrationsbrug, af politiet, som udlejningsbil eller på køreteknisk anlæg mv.

Værdifastsættelsen foretages af SKAT.

Eksempler med udgangspunkt i en anmeldt standardpris (nypris) for en bil, hvor afgiften udgør 100.000 kr.:

Alder

Afgift
kr.

Km

Særlig anven-
delse (afgiftsfri-
tagelse efter
§ 2, stk. 1)

Fradrag i
afgift
1 pct pr
1.000 km

Maximalt
fradrag
i afgift

Reelt fra-
drag
i afgift
for bilen

Endelig
afgift

1,5 md

100.000

5.000  

nej 

5 pct. 

2 pct.

2.000 kr.

98.000 kr.

7 md

100.000

15.000   

nej

15 pct.  

10 pct. 

10.000 kr.

90.000 kr.

7 md

100.000

5.000

ja = 5.000 kr.
i  ekstra særligt
fradrag

5 pct.  

5 pct.

10.000 kr. inkl. særligt  fradrag 

90.000 kr.

Er der ikke anmeldt en standardpris for køretøjet efter lovens § 9, stk. 2, fastsættes den afgift, der ville have været gældende ved køretøjets afgiftsberigtigelse som ny, skønsmæssigt, jf registreringsafgiftslovens § 10, stk. 2.

 

Fradrag for toldsyn § 3, stk. 4

Fra 1. januar 2005 gives et fradrag i registreringsafgiften på 60 kr., for biler og motorcykler, der registreres 1. gang her i landet, og som har gennemgået et "Toldsyn" hos synsvirksomhederne.

Månedlig satsregulering - nye og brugte personbiler § 4, stk. 11 og 12.

Afgiftssatserne for nye og brugte personbiler kan ændres for hver kalendermåned, afhængig af prisudviklingen på biler i forhold til den generelle prisudvikling.

 

Satskorrektionen vil i praksis fungere således:

 • Den 10. i en måned offentliggøres Danmarks Statistiks nettoprisindeks for måneden før.
 • Umiddelbart efter offentliggør Skatteministeriets departement på internettet (www.skm.dk) konsekvenserne af dette tal for satserne til beregning af registreringsafgift.
 • Satserne offentliggøres også på SKATs hjemmeside (www.skat.dk), hvor der er oprettet en særlig motormenu.
 • Den 1. i en måned gennemregnes alle standardprisanmeldelserne i SKAT's standardprissystem. På baggrund af de anmeldte standardpriser beregnes afgifterne med de nye satser for alle køretøjer samt for ekstraudstyr.
 • På SKATs hjemmeside vil der være mulighed for at beregne den aktuelle registreringsafgift for et køretøj ud fra en given handelspris.

  I standardprissystemet sker der hver den 1. i måneden en automatisk beregning af afgiften med de nye regulerede satser. Der skal kun indsendes ny standardprisanmeldelse, hvis importøren (den der har anmeldt en standardpris) ønsker at ændre nogle af de oplysninger, der indgår i afgiftsberegningen (nettopris, avancer).

   

  Satskorrektionen vedrører alene personbiler, der afgiftsberigtiges med fuld afgift (105/180 pct.). Motorcykler er således ikke omfattet af ordningen

   

  Værdiansættelse

  Vedrørende selve værdifastsættelsen af motorkøretøjer henvises til afsnit E.1.5.3.1.