§ 7, stk. 2 Hvis kommunens udledningstilladelse ikke stiller krav om en kontinuerlig måling af den udledte mængde spildevand, kan anlægget opgøre den udledte mængde enten efter måling, jf. ovenfor, eller efter de tilknyttede ejendommes vandforbrug.

Spildevandsanlæg med en udledningstilladelse, der alene kræver måling af vandmængden i forbindelse med prøveudtagningen (døgnprøven), kan således vælge at opgøre spildevandsmængden efter de tilsluttede ejendommes vandforbrug. Det gælder uanset, om kommunens tilladelse evt. indeholder krav om, at anlægget skal have et stationært måleudstyr.

Opgørelse af vandmængden efter de tilsluttede ejendommes vandforbrug skal svare til den mængde, hvoraf der betales afgift af ledningsført vand. I denne mængde skal evt. forbrug i momsregistrerede virksomheder ikke fradrages. Opgørelsen af vandforbruget skal foretages for hvert enkelt spildevandsanlæg. Den således opgjorte vandmængde med tillæg af 50 pct. er herefter den afgiftspligtige vandmængde, jf. lovens § 7, stk. 6.

Den afgiftspligtige mængde efter vandforbrug omfatter ikke et tillæg som følge af 90 pct.s reglen i vandafgiftsloven.

Fradrag
§ 7, stk. 3, 4. pkt.
For erhvervsejendomme, som fx bryggerier og golfbaner, kan der foretages fradrag for vand, der medgår i produktionen eller af anden grund ikke afledes til det pågældende spildevandsanlæg. Fradraget kan foretages i samme omfang, som der ikke opkræves vandafledningsbidrag af den pågældende mængde.

§ 7, stk. 6Har virksomheden mere end 10 tilknyttede ejendomme, skal den opgjorte mængde forhøjes med 50 pct. Forhøjelsen skal dække udledning af regnvand og indsivet grundvand.

SkemaReglerne for opgørelsen er i skematisk form følgende:

Ejendommens vandforbrug er omfattet af vandafgiften, dvs.
- vand fra vandværker (almene vandforsyningsanlæg)
- vand fra egen boring til beboelse
- vand fra egen boring til forlystelser mv.
Spildevand udledes kun fra boligenheder Spildevand udledes fra erhvervs- og boligenheder Spildevand udledes fra erhvervs- og boligenheder
  Der udledes mindre end 1.000 m3 spildevand, og højst halvdelen af vandforbruget bliver spildevand Der udledes enten mere end 1.000 m3 spildevand, eller mere end halvdelen af vandforbruget bliver spildevand 
Måler eller mængden, der betales vandafgift af for boligenheden (§ 7, stk. 3 og 5) Måler eller 170 m3 (dog mindst 170/70 m3 pr. enhed) (§ 7, stk. 4) Måler eller mængden, der betales vandafgift af brutto (§ 7, stk. 3)

Ejendommens vandforbrug er ikke omfattet af vandafgiften, dvs.
- vand fra egen boring til erhvervsejendomme a)
Vandforbrug over 1.000 m3
 
Vandforbrug over 1.000 m3 Vandforbrug over 1.000 m3 Vandforbrug under 1.000 m3
Spildevand udledes kun fra boligenheder Spildevand udledes fra erhvervs- og boligenheder Spildevand udledes fra erhvervs- og boligenheder
 

 
  Der udledes mindre end 1.000 m3 spildevand og højst halvdelen af vandforbruget bliver spildevand Der udledes enten mere end 1.000 m3 spildevand eller mere end halvdelen af vandforbruget bliver spildevand
 
 
Måler eller mængden, der betales vandafgift af for boligenheden (§ 7, stk. 3 og 5)   Måler eller 170 m3 (dog mindst 170/70 m3 pr. enhed) (§ 7, stk. 4)  Måler (§ 7, stk. 3)  Måler eller 170 m3 (dog mindst 170/70 m3 pr. enhed) (§ 7, stk. 3) 

 a) Hvis vandet overhovedet ikke udledes som spildevand, ses der bort fra forbruget, fx særlige markvandingsboringer.

§ 7, stk. 10Almene vandforsyningsanlæg skal efter anmodning fra de kommunale myndigheder mindst en gang årligt afgive oplysninger om fordelingen af spildevandsmængden på de enkelte ejendomme.

§ 14, stk. 1 Efter lovens § 14, stk. 1, skal den afgiftspligtige mængde opgøres kvartalsvis. Da de tilsluttede ejendommes vandforbrug af vandværkerne normalt opgøres årsvis (årlig aflæsning), har spildevandsanlægget ikke oplysning om det konkrete vandforbrug for det enkelte kvartal. I sådanne tilfælde kan spildevandsanlægget for hvert kalenderår beregne en foreløbig afgiftspligtig mængde, der svarer til en 1/4 af seneste årsopgørelse eller af det skønnede a conto årsforbrug for de pågældende ejendomme, jf. grundlaget for anlæggets opkrævning af vandafledningsbidrag.

Spildevandsanlægget skal efter udløbet af et kalenderår foretage en regulering af kvartalernes a conto vandmængde ud fra den årsopgørelse over de enkelte ejendommes vandforbrug, der er modtaget i det pågældende kalenderår. Afgiftsdifferencer medtages i afgiftsopgørelsen for januar kv., jf. SKM2003.199.TSS.