§ 8Virksomheden kan som hovedregel vælge at betale afgift:

  • efter måling af koncentrationen af N, P og BI5 (modificeret) i udledningen, se G.13.4.2.1.
  • efter standardsatser, se G.13.4.2.3 eller
  • efter anmeldt maksimal koncentration, se G.13.4.2.4.

Hvor der er tale om alternative opgørelsesmetoder, er det op til ejeren af ejendomme at bestemme, hvordan opgørelsen skal ske.

Virksomheder, hvor husspildevandet udgør under 15 pct. af tilledningen, og som udleder 50.000 m3 eller mere pr. år, kan dog ikke betale afgift efter standardsatser, men kan evt. få tilladelse til at opgøre afgiften på anden vis, se G.13.4.2.2.

Hvis virksomheden har valgt måling, men ikke overholder kravene dertil, beregnes koncentrationen efter standardsatserne. Om der i tilfælde af force majeure vil kunne ske en skønsmæssig ansættelse, beror på en konkret vurdering, herunder af repræsentativiteten af de udtagne prøver.