Loven omfatter varer af blød pvc (pvc blødgjort med ftalater fx vandslanger). Blød pvc kan dog også være blødgjort med andre stoffer end ftalater. I disse tilfælde gælder der en reduceret afgiftssats.

§ 1Der skal betales afgift af:

  • dels de i lovens bilag 1 angivne varer, hvis de har et indhold af polyvinylchlorid (pvc), eller hvis de har et indhold af polyvinylchlorid og estere af o-phthalsyre (ftalater),
  • dels varer, der ikke i sig selv er afgiftspligtige, men som indeholder en eller flere afgiftspligtige varer, der udgør mindst 10 pct. af den samlede vares vægt, og er afgiftspligtige efter § 1. Her svares afgift af den afgiftspligtige del af den samlede vare.

FtalaterFtalater er en gruppe af kemiske stoffer, der anvendes som blødgørere i forskellige produkter bl.a. pvc. Hele ftalat-stofgruppen, herunder stofferne diethylhexylfthalat (DEPH), dibutylfthalat (DBP) og butylbenzylfthalat (BBP), er omfattet af loven. De er omfattet, uanset om de optræder som enkeltstoffer eller som blandinger.

Afgiftsgrundlaget efter lovens § 1 består af forskellige varegrupper

De afgiftsbelagte varer er følgende:

Rør, slanger mv. 1. Bløde rør og slanger samt fittings dertil, af blødgjort plast. Alle varer indeholdende blødgjort pvc og evt. ftalater er omfattet af afgiften, bortset fra bløde rør til anvendelse i civile fly samt slanger til medicinsk brug, som er CE-mærket.

Ved rør og slanger forstås hule rør og slanger i form af halvfabrikata eller færdigvarer, som almindeligvis anvendes til fremføring og fordeling af væsker og gas. Dette dækker bløde rør og slanger af flad, rund oval, kvadratisk, rektangulær eller af regelmæssig polygonal form. Afgiften omfatter bl.a. levnedsmiddelsslanger, have- og vandslanger og industrislanger.

Gulvbelægning mv.2. Gulvbelægningsmaterialer, vægbeklædning og loftsbeklædning, også selvklæbende, i ruller eller som fliser med indhold af pvc og eventuelt ftalater samt korkfliser indeholdende blødgjort pvc og eventuelt ftalater.

Ved væg- eller loftsbeklædning af plast forstås varer i ruller over 45 cm i bredden, egnede til væg- eller loftsdekoration, bestående af plast permanent fastgjort til et underlag af andet materiale end papir, forudsat at plastlaget (på overfladen) er kornet, mønsterpresset, - trykt eller -præget, farvet eller på anden måde dekoreret. 

Folier, tape 3. Selvklæbende folier og tape, uanset om de foreligger i ruller, strimler, ark eller anden form.

Omfattede varer er bl.a. selvklæbende plasttapeter, selvklæbende folier til skilte- og dekorationsformål og afmærkningstape.

Det er teknisk muligt at anvende såvel andre materialer end blød pvc som andre blødgørere til fremstilling af selvklæbende folier og tape.

Landsskatteretten har afsagt kendelse i en sag om en virksomheds import og salg af emballagetape med indhold af hård PVC. Tapen med indhold af hård PVC kunne ikke pålægges afgiftspligt efter pvc-afgiftsloven. Kendelsen er offentliggjort i SKM2006.100.LSR. Som følge af Landsskatterettens kendelse ændres praksis vedrørende afgiftspligt af tape således, at tape med indhold af hård pvc og uden indhold af blød pvc ikke pålægges afgift efter pvc-afgiftsloven. Virksomheder, der efter den hidtidige praksis har indbetalt afgift af hård pvc, kan anmode om tilbagebetaling af den for meget erlagte afgift, jf. SKM2006.317.SKAT.

Tagplader mv. 4. Tagfolier, membranfolier, tagplader og ovenlysvinduer. Kun de nævnte varer indeholdende pvc og evt. ftalater er omfattet af afgiften.

Ved tagfolier forstås folier, der anvendes som af- og inddækning mod vand. Ved membranfolier forstås folier til fundamenter, bassiner o. l. Der eksisterer alternative blødgørere, og til nogle anvendelser er det også muligt at anvende andre materialer end pvc.

Ringbind, plastlommer mv. 5. Tidsskriftskassetter, ringbind, brevordnere, charteks og plastlommer indeholdende pvc og evt. ftalater. De nævnte varer omfatter også giroordnere (mindre brevordnere), combi-ringbind, plastlommer, fotolommer, diaslommer, plastomslag, plastetuier, visitkortlommer, kataloglommer og signallommer mv.

Det er muligt at anvende andre plasttyper. Endvidere vil der muligvis kunne anvendes andre blødgørere.

Handsker, regntøj mv. 6. Handsker, forklæder, beskyttelsesdragter og regntøj indeholdende pvc og evt. ftalater. Ved regntøj forstås beklædning, som er fremstillet af vandtæt metervare. Herudover skal det færdige regntøj være tapet i sømmene, og sømmene skal være vandtætte. Det er uden betydning, om der er for i regntøjet.

Der kan formentlig anvendes andre blødgørere. I nogle tilfælde kan der anvendes andre materialer end blød pvc.

Presenninger 7. Presenninger indeholdende pvc og eventuelt ftalater. Ved presenninger forstås presenninger til afdækning i eksempelvis byggesektoren samt lagertelte. Presenninger til lastbiler og sættevogne/påhængsvogne til lastbiler er fritaget for afgift.

Presenninger omfatter presenningsdug, der anvendes til beskyttelse mod vejrliget af gods, der er oplagret under åben himmel eller indladet i skibe, jernbanevogne etc., herunder dug fremstillet ud fra metervarer, som er pvc-belagt nylon eller polyester.

Dækketøj, gardiner mv. 8. Dækketøj, gardiner, rullegardiner, forhæng (inkl. badeforhæng) og gardinkapper indeholdende blødgjort pvc og evt. fthalater.

Omfattede varer er færdigvarer som fx bordduge, dækkeservietter og slagteriforhæng.

Ledninger, kabler mv. 9. Isolerede elektriske ledninger, kabler og andre isolerede elektriske ledere, også forsynet med forbindingsdele; optiske fiberkabler, fremstillet af individuelt overtrukne fibre, også samlet med elektriske ledere eller forsynet med forbindelsesdele.

Der kan til enkelte anvendelsesområder anvendes andre blødgørere end ftalater. Til mange kabler er det teknisk muligt at anvende andre produkter end blød pvc.

Ståltagrender mv. 10. Tagrender og nedløbsrør, stålplader og -profiler. Kun de nævnte varer indeholdende blødgjort pvc og eventuelt ftalater er omfattet af afgiften.

Sammensatte varerEfter lovens § 2 skal der betales afgift af sammensatte varer, der ikke umiddelbart henhører under ovenanførte varegrupper, men som indeholder en eller flere afgiftspligtige varer, der udgør mindst 10 pct. af varens samlede vægt. Afgiften skal alene svares af den afgiftspligtige del af den samlede vare.

Eksempel
En sammensat vare kan fx være et brusehoved påsat en slange, hvor alene slangen er fremstillet af pvc. Der skal i dette tilfælde alene betales afgift af slangen.

Hård pvc Indtil den 1. marts 2004 omfattede afgiftspligten også visse varer af hård pvc, bl.a. tagplader, ovenlysvinduer, kabelbakker, staldinventar og nedløbsrør, se tidligere version af Punktafgiftsvejledningen.