Ny § 9, stk. 1, nr. 2, og stk. 6, nr. 3Ved lov nr. 524 af 17. juni 2008 er bestemmelsen om afgiftsfritagelse for luftfartøjer ændret. Fritagelsen omfatter herefter jetfuel til brug i luftfartøjer, der anvendes erhvervsmæssigt. Der er adgang til afgiftsgodtgørelse for andet flybrændstof end jetfuel, som anvendes i forbindelse med erhvervsmæssig flyvning.

Ifølge bekendtgørelse nr. 836 af 18. august 2008 om ikrafttræden af dele af lov nr. 524 af 17. juni 2008 om ændring af momsloven og forskellige andre love er bestemmelserne trådt i kraft den 1. oktober 2008.

Jetfuel (JET A1)
Der er afgiftsfrihed efter mineralolieafgiftsloven m.v. for jetfuel, der leveres til brug i fly m.v., der anvendes erhvervsmæssigt.

Jetfuel er det flybrændstof, der i altovervejende omfang anvendes i den erhvervsmæssige flyvning. Jetfuel, der leveres om bord i fly, dvs. direkte til flyets tanke, vil derfor som udgangspunkt indtil videre blive betragtet som leveret til et fly, der anvendes erhvervsmæssigt.

Virksomheder, der er autoriseret som oplagshavere efter mineralolieafgiftsloven, vil kunne levere brændstoffet afgiftsfrit om bord i fly.

Andre virksomheder kan få bevilling fra SKAT til at modtage jetfuel afgiftsfrit fra en oplagshaver med henblik på levering om bord i fly. Af bevillingen skal det fremgå, at tanken er godkendt til formålet, og bevillingsperiodens gyldighedsperiode skal være angivet.

I tilfælde af, at der sker leverancer af jetfuel uden afgift om bord på fly m.v., der anvendes til ikke-erhvervsmæssige formål, hæfter erhververen af brændstoffet og den, der er i besiddelse af dette, for afgiften. Jetfuel beskattes med samme satser som petroleum anvendt til motorbrændstof.

Oplagshavere og bevillingshavere skal på fakturaen over leverancer af jetfuel leveret om bord i et fly angive, at varen er leveret uden afgift samt flyets kendingsnummer.

Ved leverancer til virksomheder med bevilling til afgiftsfritagelse skal fakturaen indeholde oplysning om den pågældende bevillings journalnummer og dato, og at varen er leveret uden afgift.

Andet flybrændstof end jetfuel
Andet flybrændstof end jetfuel, fx flybrændstoffet AVGAS, vil blive leveret med afgift, da det som udgangspunkt vil blive betragtet som anvendt til ikke-erhvervsmæssig flyvning. AVGAS er et blyholdigt benzinprodukt, som beskattes med afgiftssatsen for blyholdig benzin og CO2-afgift af benzin.

Virksomheder, der anvender flyet til erhvervsmæssig flyvning, kan ansøge om bevilling hos SKAT til at få godtgjort den opkrævede afgift af brændstoffet efterfølgende. Virksomheden skal i ansøgningen oplyse, hvilke fly (kendingsnummer) der skal være omfattet af godtgørelsesordningen og beskrive det erhvervsmæssige formål.

Godtgørelsen kan tilbagesøges månedligt. Blanket 23.004, der kan hentes på SKATs hjemmeside www.skat.dk, virksomheder, blanketter, kan anvendes.

Ved anmodningen om godtgørelse skal virksomheden opgøre forbruget af brændstof, der er anvendt til hvert enkelt fly. Regnskabet skal indeholde oplysninger om start- og sluttidspunkt for flyvningen og registrering af antal flyvetimer pr. dag, hvor flyet har været anvendt. Dato og tidspunkt for påfyldning af brændstof og mængde skal fremgå af regnskabet.

Hvis flyet har været anvendt til såvel erhvervsmæssige formål som ikke-erhvervsmæssige formål i perioden, foretages der en fordeling af flyvetimerne på erhvervsmæssig og ikke-erhvervsmæssig flyvning. Det godtgørelsesberettigede forbrug opgøres herefter på grundlag af den andel af det samlede antal flyvetimer, der er anvendt på erhvervsmæssig flyvning, og ud fra et gennemsnitligt brændstofforbrug pr. time.

Ved udlejning af fly skal det af lejeaftalen fremgå, om flyet vil blive anvendt til erhvervsmæssig eller ikke-erhvervsmæssig flyvning.

Brændstof til ultralette fly m.v.
Ejere af ultralette fly og indehavere af bevilling til afgiftsgodtgørelse for benzin til privatfly m.v. kan fra 1. oktober 2008 som udgangspunkt ikke længere opnå afgiftsgodtgørelse, da anvendelsen af sådanne fly primært har sigte af flyvning af rekreativ art og dermed anses som anvendt til ikke-erhvervsmæssigt formål.

Brændstof til luftballoner kan efter bevilling stadig godtgøres, i det omfang ballonen anvendes erhvervsmæssigt.

Udenlandske fly m.v., der tanker her i landet
Udenlandske luftfartøjer, der får leveret afgiftsberigtiget flybrændstof til brug ved erhvervsmæssig flyvning, kan ansøge om afgiftsgodtgørelse hos Skattecenter Tønder, Pionér Allé 1, 6270 Tønder, tlf. 72 22 18 18. Blanket nr. 23.034, der kan hentes på SKATs hjemmeside www.skat.dk, virksomheder, blanketter, kan anvendes ved ansøgningen.

Ansøgeren skal i forbindelse med ansøgningen afgive erklæring om, at brændstoffet er anvendt til erhvervsmæssig flyvning, og at brændstoffet er leveret direkte til flyets tanke.

Drift af motorspil til opdrift af svævefly
Afgiftsfritagelsen og afgiftsgodtgørelsen af motorbrændstof, der anvendes i luftfartøjer omfatter ikke motorbrændstof, der anvendes til drift af motorspil mv. til opdrift af svævefly m.v.

Erhvervsmæssig flyvning
Som erhvervsmæssig flyvning anses bl.a.

  • Firma- og forretningsmæssig flyvning
  • Skole- og træningsflyvning i skolens fly
  • Flyvning med henblik på transport af personer eller gods mod vederlag Flyvning, der har til formål at sprøjte afgrøder, trafikovervågning, fotoflyvning etc.

►Et eksempel på erhvervsmæssigt flyvning er slæbefly til opslæb af svævefly mod betaling. Se SKM.2011.552.LSR. Kendelsens konsekvenser overvejes for øjeblikket.◄

Ikke-erhvervsmæssig flyvning
Ved ikke-erhvervsmæssig privatflyvning forstås ejerens eller en fysisk eller juridisk persons anvendelse af et luftfartøj, som den pågældende har rådighed over enten ved leje eller på anden måde, til ikke-erhvervsmæssige formål, navnlig andre formål end personbefordring og godstransport eller levering af tjenesteydelser mod vederlag eller til offentlige formål. Ikke-erhvervsmæssig flyvning har som sit primære sigte flyvning af rekreativ art.