Lov nr. 524 af 17. juni 2008 Ved lov nr. 524 af 17. juni 2008 er bestemmelserne om godtgørelse af afgiften af motorbrændstof til rutekørsel i mineralolieafgiftslovens § 9, stk. 5 (bliver stk. 7), CO2-afgiftslovens § 7, stk. 5, nr. 3 og gasafgiftslovens § 9, stk. 1, ophævet. Ifølge bekendtgørelse nr. 836 af 18. august 2008 om ikrafttræden af dele af lov nr. 524 af 17. juni 2008 om ændring af momsloven og forskellige andre love er bestemmelsen trådt i kraft den 1. september 2008.

Se flere oplysninger om ophævelsen af afgiftsgodtgørelsen i nyhedsbrevet "Ophævelse af afgiftsgodtgørelsen for brændstof til rutekørsel af 20. august 2008".

Tidligere bestemmelser vedr. rutekørsel Efter mineralolieafgiftslovens § 9, stk. 5, blev der indtil 1. september 2008 ydet afgiftsgodtgørelse for svovlfri- og fattig dieselolie, dvs. diesel med et svovlindhold på henholdsvis højst 0,001 pct. og 0,005 pct. og LPG-gas, der blev anvendt i personmotorkøretøjer, der med tilladelse efter lov om buskørsel eller efter Rådets forordning nr. 684/92 af 16. marts 1992 om fælles regler for international personbefordring med bus blev anvendt til rutekørsel.

Tilsvarende blev der efter naturgasafgiftslovens § 9, stk. 1 ydet afgiftsgodtgørelse for naturgas til rutekørsel.

Endvidere blev der der efter CO2-afgiftslovens § 7, stk. 5, nr. 3 ydet afgiftsgodtgørelse for CO2-afgift for ovennævnte energiprodukter til rutekørsel med rutebiler/busser.

Derudover blev der ydet godtgørelse af momsen af den godtgørelsesberettigede energiafgift og CO2-afgift af de pågældende produkter.

Lov nr. 524 af 17. juni 2008 ændrede derimod ikke på adgangen til afgiftsgodtgørelse efter elafgiftslovens § 11 b, stk. 2, for kørestrøm, der anvendes af rutebiler og eltog til personbefordring.

Indirekte forbrug af svovlfri- og fattig diesel, LPG-gas, naturgas eller elektricitet, fx olie til opvarmning af garageanlæg mv. og elektricitet til belysning mv. var ikke omfattet af adgangen til afgiftsgodtgørelse.

Den daværende Told- og Skattestyrelse udsendte den 11. februar 2003 en meddelelse, jf. SKM2003.59.TSS, der præciserede reglerne om godtgørelse af energiafgifterne i forbindelse med rutekørsel.

Godtgørelsesordningen
Virksomheder, der ønskede at få godtgørelse af afgift af svovlfri og -fattig diesel, LPG-gas, naturgas og el til rutebiler, og som ikke allerede var momsregistrerede, måtte lade sig registrere efter momsloven for at blive omfattet af godtgørelsesordningen. Der var tale om en administrativ, teknisk registrering efter momsloven.

Ved godtgørelse anvendtes den periodiske momsangivelse. Hvis virksomheden havde bevilling til fremskyndet tilbagebetaling - anvendtes anmodningsblanket 23.001.

Forbrugstidspunktet Virksomheden kunne opnå afgiftsgodtgørelse på forbrugstidspunktet, der var det tidspunkt, hvor motorbrændstoffet var påfyldt den enkelte bus. Forbrugsprincippet var gældende, uanset om der var tale om blandet kørsel eller udelukkende godtgørelsesberettiget rutekørsel.

At virksomheden havde bevilling til fremskyndet tilbagebetaling af energiafgifter ændrede ikke ved forbrugsprincippet. Lov om fremskyndet tilbagebetaling ændrede ikke opgørelsesprincipperne, men fremrykker alene tidspunktet for angivelse af godtgørelsen i forhold til fradrag over momsangivelsen.