§ 2 Afgiften udgør:

  1. af gevinster i Landbrugslotteriet og Varelotteriet samt af kontante gevinster 15 pct. af den del af gevinstens beløb, der overstiger 200 kr.
  2. af andre gevinster 17,5 pct. af den del af gevinstens værdi, der overstiger 200 kr.

Afgiftssatserne er ikke ændret inden for de seneste år.

Kontante gevinster For kontante gevinster modregnes afgiften ved gevinstudbetalingen.

Andre gevinster Består gevinsten fx af varer, beregnes afgiften ud fra gevinstens handelsværdi ved salg til forbruger. Det er således ikke anskaffelsessummen, der skal lægges til grund.

Uafhentede gevinster Afgiftspligten omfatter alle gevinster, uanset om disse afhentes eller ej.

Gevinster på usolgte
lodder
Gevinster på usolgte lodder er afgiftsfri og skal derfor ikke medtages på afgiftsanmeldelsen, jf. I.3.3. I stedet skal vedlægges et bilag med oplysning om antallet af disse gevinster og gevinstsummer. Det skal samtidig oplyses, hvordan kontrollen er foretaget.

§ 3, stk. 1 Falder en lotterigevinst på et nummer, der er delt i halve, fjerdedele, ottendedele eller andre brøkdele, beregnes afgiften selvstændigt for hver af de på del-sedlerne faldne gevinstbeløb.

§ 3, stk. 2 Derimod får det ingen indflydelse på afgiftsberegningen, at flere personer i forening spiller på samme lodseddel (en hel seddel eller en del-seddel) eller på anden måde i forening vinder en af de i denne lov omhandlede gevinster.

Afgørelser Skatteministeriets departement har truffet afgørelse om, at det er en betingelse for at fritage lotterigevinster for lotteriafgift, at det kan dokumenteres, at gevinsterne er faldet på ikke solgte lodsedler.

En forening, som havde destrueret de ikke solgte lodsedler, måtte betale afgift af samtlige gevinster, idet sandsynlighedsbevis ikke anses for tilstrækkeligt, SKDmedd 1978, 49.

Et landslotteri blev etableret på den måde, at der til samtlige husstande udsendtes giroindbetalingskort med fortrykt lodseddelnummer. Ved indløsning af girokortene opnåedes deltagelse i lotteriet. Lodtrækningen blev foretaget blandt samtlige numre - såvel indløste som ikke indløste girokort. Arrangørerne havde på grund af den anvendte lotteriform ikke mulighed for umiddelbart at dokumentere, hvilke af de uafhentede gevinster, der var faldet på henholdsvis indløste og uindløste girokort. Der skulle svares gevinstafgift af samtlige de i lotteriet udsatte gevinster, hvis dokumentation for fordelingen af uafhentede gevinster på solgte og usolgte numre ikke kunne fremskaffes, SKDmedd 1978, 76.

Pligt til at betale gevinstafgift blev først antaget at indtræde, efter at indehaveren af et udtrukket nummer havde indsendt korrekt løsning af en stillet opgave, jf. ØLD 1982-10-07.

Departementet har truffet afgørelse om, at gevinster vundet i et spil eller lotteri, som er godkendt og kontrolleret af en offentlig myndighed i et andet EU eller EØS-land og opfylder betingelserne m.v. i spillelovgivningen i det pågældende medlemsland, fritages for indkomstbeskatning. Det er en betingelse, at et tilsvarende spil lovligt udbydes her i landet, uden at gevinsterne indkomstbeskattes.

Fritagelsen for indkomstskat forudsætter, at den pågældende kan fremlægge den fornødne dokumentation. Er ovennævnte betingelser ikke opfyldte, skal gevinsten indkomstbeskattes, jf SKM2004.121.DEP.