åben Vis oversigt med domme, kendelser og afgørelser, som Skatteforvaltningen har valgt ikke at indarbejde i vejledningens tekst. Vi gør opmærksom på, at materialet i denne oversigt ikke nødvendigvis er udtryk for gældende ret.

Foreløbige beløb, der skal indeholdes efter reglerne i KSL §§ 43-49 kaldes A-skat og den skattepligtige indkomst, hvori A-skat skal indeholdes, kaldes A-indkomst, jf. KSL § 41, stk. 2.

Hovedkriteriet for, om der er tale om A-indkomst, er, at indkomsten er vederlag i penge for personligt arbejde i tjenesteforhold, jf. KSL § 43, stk. 1. I SKM2008.679.VLR fandt Landsretten ikke at løn udbetalt under graviditet, hvor skatteyderen under barselsorloven ikke udførte arbejde for arbejdsgiveren, var omfattet af KSL § 43, stk. 1. Landsretten henførte beløbet til KSL § 43, stk. 2, litra g, jf. KSLbek. § 20, nr. 7 (nu § 18, nr. 7). I KSL § 43, stk. 2 er opregnet indkomstarter, som efter skatteministerens nærmere bestemmelse kan henregnes til A-indkomst. Hertil knytter sig KSLbek. § 18

Hvis udbetalingen foretages af en udenlandsk diplomatisk repræsentation mv., er udbetalingen ikke A-indkomst, jf. KSL § 44, litra a. Det samme er tilfældet, hvis udbetalingen foretages af en person mv., der ikke har hjemting her i landet, og der ikke foreligger fast driftssted, jf. KSL § 44, litra b. Der er dog tale om A-indkomst, hvis udbetalingen sker gennem en befuldmægtiget med hjemting her i landet, jf. KSL § 46, stk. 4 og 5. Se i øvrigt afsnit C.1.1.1 og C.1.2.1. Skatteministeren kan bestemme, at en indkomst, der er A-indkomst efter KSL § 43, skal anses for B-indkomst, jf. KSL § 45, stk. 1. Hertil knytter sig KSLbek. § 19.

Naturalieydelser er normalt B-indkomst. Dog er fri kost og logi A-indkomst, hvis de er ydet i forbindelse med vederlag i penge for personligt arbejde i tjenesteforhold, og Skatterådet  har fastsat normalværdi herfor, jf. KSL § 43, stk. 1 og KSLbek. §19 , nr. 3 modsætningsvis. Fri bil er A-indkomst, når godet er ydet som led i et ansættelsesforhold eller som led i en aftale om ydelse af personligt arbejde i øvrigt, jf. KSLbek. § 18, nr. ►30◄ x22x, ligesom ►fri telefon og fri datakommunikationsforbindelse stillet til privat rådighed er A-indkomst, jf. KSLbek. § 18, nr.  x49◄ x41x. Hvis arbejdsgiveren betaler den ansattes private udgifter eller konverterer løn til naturalier, er der også tale om A-indkomst.

Rejse- og befordringsgodtgørelse, jf. LL §§ 9, stk. 4, 9A, 9B og 31, kan udbetales skattefrit i henhold til reglerne herom, jf. BEK. nr. 1321 af 16. november 2010 og SKAT-meddelelse SKM2010.68.SKAT.  Se nærmere afsnit B.1.7.

Arbejdsgiverens dækning af lønmodtagerens udlæg efter regning (originale eksterne bilag) af arbejdsgiverens udgifter er skattetrækket og indkomstopgørelsen uvedkommende.

B-skat - B-indkomst

Foreløbige beløb, der skal betales efter en skattebillet, kaldes B-skat, og den skattepligtige indkomst, hvori der hverken skal indeholdes A-skat, udbytteskat eller royaltyskat, kaldes B-indkomst, jf. KSL § 41, stk. 2.