AM-bidragspligten påhviler efter AMBL § 2, stk.1, nr.1  jf. § 1, personer, der modtager fratrædelsesgodtgørelser, efterbetalinger, efterløns- og pensionslignende ydelser, når disse har sammenhæng med et tidligere tjenesteforhold, lønnet tillidserhverv eller erhvervsforhold, uanset om vedkommende er socialt sikret i et andet land eller ej.  

Den pågældende ydelse udgør bidragsgrundlaget, jf. AMBL § 2 stk.1, nr.1  jf. § 1. AM-bidraget opgøres, beregnes og indeholdes af den virksomhed eller lignende, der foretager udbetalingen, jf. KSL § 49 A.

AMBL § 2,stk.1, nr.1 jf. § 1, omfatter også udbetalinger til pårørende til ansatte, samt løbende ydelser, der udbetales til tidligere ansatte eller efter deres død til disses pårørende, uanset om ydelserne betegnes som pension eller ventepenge. Tilsvarende er løbende ydelser, som en sælger af en virksomhed opnår ret til, omfattet af AMBL § 2, stk. stk.1, nr.1 jf. § 1. Der behøver heller ikke at have foreligget et ansættelsesforhold. Det gælder fx tidligere bestyrelsesmedlemmer, borgmestre m.fl., som også anses for omfattet af bidragspligten, hvis de efterfølgende modtager ydelser, som har sammenhæng med et tidligere hverv.

Det er ikke afgørende for bidragspligten, om der er tale om A- eller B-indkomst.

Efter KSLbek. § 18, nr. 2 henregnes pension og ventepenge samt lignende skattepligtige ydelser til A-indkomst, når disse har sammenhæng med et tidligere tjenesteforhold.

I TfS 1997, 450 har Ankenævnet for Bidrag til Arbejdsmarkedsfondene truffet afgørelse om, at tidligere ledende medarbejdere i håndværksvirksomheder og tidligere selvstændigt erhvervsdrivende håndværksmestre m.fl. var bidragspligtige af de pensionslignende ydelser de modtog fra et håndværkslaug. Der skal ligeledes indeholdes . Ydelser fra PBL § 52-fonde er ikke omfattet af bidragspligten, men arbejdsgiveren skal indeholde og indbetale AM-bidrag ved indbetalingen, jf. AMBL § 2, stk. 3. For så vidt angår udbetaling af pensionslignende ydelser fra en tidligere arbejdsgiver til den tidligere ansatte eller dennes efterlevende ægtefælle og/eller børn i henhold til et uafdækket pensionstilsagn, se nedenfor under afsnit B.3.5.