Reglerne om beskatning af fratrædelsesgodtgørelse er beskrevet i C.A.3.5

Fratrædelsesgodtgørelse omfatter både en frivillig godtgørelse samt en godtgørelse, der udbetales efter funktionærlovens § 2 a. Hvis godtgørelsen træder i stedet for løn mv. i lønmodtagerens opsigelsesperiode, skal godtgørelsen medregnes fuldt ud som egentlig løn. Godtgørelsen skal på forhånd være fastlagt til et bestemt beløb. Udredes beløbet afdragsvis sker der beskatning ved hver udbetaling. Efter 6 måneder skal der som følge af retserhvervelsesreglen i KSL § 46, stk. 2, ske indeholdelse af skatten i restbeløbet på dette tidspunkt. Se om undtagelse hertil i TfS 1998, 66. Den skattepligtige del af godtgørelsen er A-indkomst enten efter KSL § 43, stk. 1 eller efter KSL § 43, stk. 2, jf. KSLbek. § 18, nr. 24. Er der tale om en fratrædelsesgodtgørelse efter funktionærlovens § 2 a, følger godtgørelsens status som A-indkomst af KSL § 43, stk. 1, jf. afgørelse fra Ankenævnet for Bidrag til Arbejdsmarkedsfondene i TfS 1995, 756.

Udbetales fratrædelsesgodtgørelsen helt eller delvis i naturalier, må man skelne imellem, om der reelt er tale om, at arbejdsgiveren konverterer en i forvejen fastlagt fratrædelsesgodtgørelse til en naturalieydelse eller ej. I førstnævnte tilfælde fremstår den skattepligtige del som vederlag i penge og er A-indkomst efter KSL § 43, stk. 1. I sidstnævnte situation er den skattepligtige del A-indkomst i medfør af KSLbek. § 18, nr. 24.

Modtageren af godtgørelsen er AM-bidragspligtig af  godtgørelsen efter AMBL § 2, stk. 1, nr. 1 se afsnit B.1.11.

Der skal ikke indeholdes AM-bidrag af den del af godtgørelsen, der ydes som tingsgave/naturalie, idet denne del ikke er omfattet af arbejdsmarkedsbidragsgrundlaget jf. AMBL § 2, stk. 1, jf. stk. 2.

Fratrædelsesgodtgørelser mv. kan som hidtil indbetales på en pensionsordning med bortseelsesvirkning, ►dog fra 2013 ikke længer for indbetaling på kapitalpensioner◄ efter PBL § 19, jf. afsnit B.1.10.1. Modtageren kan vælge kun at lade den skattepligtige del af godtgørelsen indgå på pensionsordningen og få den skattefri del udbetalt uden skattetræk.

Den A-skat og AM-bidrag, som arbejdsgiveren skal indeholde, skal indeholdes ved udbetalingen, dog senest 6 måneder efter, at der er erhvervet endelig ret til beløbet.

For så vidt angår fratrædelsesgodtgørelse, der ydes som tingsgave/naturalie gælder, at der skal indeholdes A-skat den del af gavens værdi, der overstiger 8.000 kr. Der skal derimod ikke indeholdes AM-bidrag af tingsgaven/naturalieydelsen.

Begrænset skattepligtIfølge xDen juridiske vejledning afsnit C.F.2x er fratrædelsesgodtgørelser som udgangspunkt omfattet af den begrænsede skattepligt efter KSL § 2, stk. 1, nr. 1.

Den begrænsede skattepligt for fratrædelsesgodtgørelser omfatter dog kun den del af ydelsen, der kan henføres til den tid, medarbejderen har arbejdet i Danmark. Arbejdet skal endvidere være udført for en dansk arbejdsgiver eller en udenlandsk arbejdsgiver med fast driftssted her i landet, jf. KSL § 2, stk. 8.

Det er uden betydning for skattepligten, om retten til indkomsten eller ydelsen er erhvervet efter ophør af virksomhed her i landet, jf. KSL § 2, stk. 1, nr. 1.

Danmark vil som udgangspunkt have beskatningsretten til fratrædelsesgodtgørelser omfattet af KSL § 2, stk. 1, nr. 1. Hvis beskatningsretten tilkommer bopælslandet, kan dobbeltbeskatningsoverenskomst, i hvilket tilfælde den tidligere arbejdsgiver eventuelt fritages for at indeholde A-skat.

Skattepligtig fratrædelsesgodtgørelse er omfattet af grundlaget for arbejdsmarkedsbidrag, jf. AMBL § 2, nr. 1. Arbejdsmarkedsbidraget er en almindelig indkomstskat, som er omfattet af de dobbeltbeskatningsoverenskomster, som Danmark har indgået, og kan derfor kun opkræves, når Danmark har beskatningsretten til den pågældende indkomst. Arbejdsmarkedsbidraget indgår som en skat ved beregningen af lempelse efter en dobbeltbeskatningsoverenskomst eller efter lempelsesreglerne i LL.