Benyttelse af en lystbåd, der stilles til rådighed af arbejdsgiveren, beskattes med 2 pct. pr. uge af bådens anskaffelsessum inkl. moms og levering, jf. LL § 16, stk. 6. De nærmere regler er beskrevet i Den juridiske vejledning afsnit C.A.5.16.1

Værdien af lystbåd til rådighed er ikke omfattet af KSL § 43, stk. 1, eller § 43, stk. 2, jf. KSLbek. § 18, hvorfor der er tale om B-indkomst. hvorfor der ikke skal indeholdes A-skat. Der skal heller ikke indeholdes AM-bidrag, jf. KSL § 49 A, modsætningsvis.

For ansatte direktører og andre medarbejdere med væsentlig indflydelse på egen aflønningsform er der indført en formodningsregel, hvorefter lystbåden anses for at være til disposition hele året. Er lystbåden stillet til rådighed for flere direktører eller andre medarbejdere med væsentlig indflydelse på egen aflønningsform, fordeles den skattepligtige værdi ligeligt. Den skattepligtige værdi nedsættes i forhold til antallet af dage, lystbåden stilles til rådighed for eller udlejes til andre personer, der ikke er nærtstående. Værdien af lystbåd til rådighed for privat anvendelse er for ansatte direktører og andre medarbejdere med væsentlig indflydelse på egen aflønningsform B-indkomst, jf. KSL § 43, stk. 1, § 43, stk. 2, jf. KSLbek. § 18 modsætningsvis. Selskabet skal ikke indeholde AM-bidrag , men den pågældende direktør eller medarbejder er bidragspligtig af værdien, jf. AMBL § 2, stk. 2, nr. 5.

Reglerne finder ikke anvendelse, såfremt arbejdsgiveren har det som hovederhverv at producere lystbåde, eller dele af lystbåde, og hvor det er et nødvendigt led i produktionen heraf at testsejle virksomhedens lystbåde og den ansatte direktør eller medarbejderen har det som overvejende beskæftigelse at producere og afsætte lystbåde eller dele af lystbåde, se nærmere om betingelserne for denne undtagelse i Den juridiske vejledning afsnit C.A.5.16.1.2

Udbytte - lystbåd til rådighedEn hovedaktionær, der modtager udbytte fra selskabet i form af, at der stilles en lystbåd til rådighed, skal ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst medregne værdien af godet tillagt evt. sparet privatforbrug i relation til godet. Værdien skal ansættes efter reglerne i LL § 16, stk. 6. Der er tale om B-indkomst. Selskabet skal ikke indeholde AM-bidrag, jf. KSL  49 A  modsætningsvis, men den pågældende direktør m.v. er bidragspligtig af værdien, jf. AMBL § 2, stk. 1, nr. 5 . SKAT opgør på grundlag af de oplysninger, der er lagt til grund ved skatteansættelsen bidragsgrundlaget og beregner bidragets størrelse, jf. AMBL § 2, stk. 2, nr. 5, jf. § 1. Lystbåde indgår i beregningsgrundlaget med den værdi, der indgår i grundlaget for indkomstbeskatningen.

Der skal foretages indberetning om udbytte i form af lystbåd, der er udloddet til en hovedaktionær, jf. skattekontrollovens § 7 C. og indberetningsbekendtgørelsens § 13, stk 2, nr. 4.