åben Vis oversigt med domme, kendelser og afgørelser, som Skatteforvaltningen har valgt ikke at indarbejde i vejledningens tekst. Vi gør opmærksom på, at materialet i denne oversigt ikke nødvendigvis er udtryk for gældende ret.

Betaler virksomheden indeholdt A-skat og AM-bidrag for sent, skal den betale rente, jf. OPKL § 7. Rentesatsen kan varierer fra år til år og fastsættes efter OPKL § 7, stk. 2, ultimo hvert kalenderår og gælder for det følgende kalenderår. Renten efter OPKL § 7, stk. 2 er pr. 1. januar 2010 fastsat til 0,1 pct. jf. SKAT-meddelelse SKM2007.940.SKAT. Hertil skal tillægges 0,8 pct., jf. OPKL § 7, stk. 1. Renten er hermed i alt 1,0 pct. pr. påbegyndt måned regnet fra forfaldsdagen. Forfaldsdagen er den 1. i den måned, hvor A-skat og AM-bidrag skal indbetales. For de virksomheder, hvor betaling skal ske sidste bankdag i måneden gælder dog, at renten først beregnes fra den 1. i den følgende måned, jf. OPKL § 7, stk. 1. Se afsnit G.7.3 vedr. renteberegning ved fremrykket afregning for offentlige virksomheder.

Renten må ikke påføres indbetalingskortet vedrørende indeholdte beløb. Virksomheden vil efterfølgende modtage en opkrævning på renten.

Udsendes der rykker på grund af manglende betaling af A-skat og/eller bidrag, opkræves et gebyr på 65 kr., jf. OPKL § 6.

Restancer (herunder skyldig A-skat og AM-bidrag mv.) til SKAT registreres i Det Centrale Fordringsregister, som SKAT, Koncerncentret er dataansvarlig for. De registrerede fordringer har til formål at danne grundlag for modregning og udlæg, og de registrerede oplysninger vil blive slettet i registret, når fordringerne er indfriet. Oplysningerne i registret stilles til rådighed for andre offentlige myndigheder, såsom kommuner, politimyndigheder m.fl.