Bestemmelserne om hæftelse for skatter, der opkræves efter kildeskatteloven, findes i lovens afsnit VII. I § 68 findes reglerne om indkomstmodtagerens hæftelse, hvis denne lader sig udbetale A-indkomst uden indeholdelse af A-skat, og i § 69 findes reglerne om den indeholdelsespligtiges hæftelse for skatter, som skal indeholdes efter kildeskatteloven.

Det foreskrives alene, hvad den indeholdelsespligtige formelt skal gøre for at foretage en indeholdelse, nemlig beregne det beløb, der skal indeholdes, og tilbageholde beløbet i A-indkomsten. Der stilles i denne forbindelse ikke krav om, at den indeholdelsespligtige skal have et beløb til disposition svarende til den indeholdte A-skat.

Der henvises i øvrigt til den generelle hæftelsesbestemmelse i OPKL § 10, jf. lovbek. nr. 289 af 28. april 2003 med senere ændringer, samt til Inddrivelsesvejledningens afsnit M.