Vurderingen af en udenlandsk arbejdsgivers status med hensyn til hjemting, skattepligt, fast driftssted og pligt til at have en befuldmægtiget er uafhængig af den ansattes skattepligtsforhold, se derfor afsnit C.1.1.1 vedrørende disse definitioner.

DBO'ernes regel om vederlag for personligt arbejde i tjenesteforhold fører til beskatning af udenlandske (privat ansatte) lønmodtageres indkomst fra 1. dag i arbejdslandet (Danmark), når der er tale om ansættelse hos en arbejdsgiver her, dvs. enten en dansk virksomhed eller en udenlandsk virksomhed med fast driftssted her. Se også LV D.D.2 vedrørende artikel 15 i OECD's modelkonvention. Offentligt ansatte beskattes efter alle DBO'er i den stat, de er udsendt fra.

Lønmodtagere, der er fuldt skattepligtige og underlagt AM-bidragspligt og SP-bidragspligt, kan eventuelt være socialt sikret i et andet land efter EU-forordning 1408/71, eller fordi Danmark har indgået aftale med landet om social sikring. Se afsnit C.6.

Ansatte hos virksomheder med hjemting her i landetVed ansættelse hos en arbejdsgiver med hjemting her i landet, skal der indeholdes A-skat ved udbetaling af A-indkomst, jf. KSL § 46, jf. § 1, jf. § 43, stk.1. Der skal desuden indeholdes AM-bidrag og SP-bidrag, jf. AMFL § 11, fordi personer, der har lønindkomst fra beskæftigelse udført her i landet, og som er fuldt skattepligtige ifølge KSL § 1 også er bidragspligtige, jf. AMFL § 7, stk. 1, litra a og pligtige at betale SP-bidrag, jf. ATP-lovens § 17 f, stk. 1.

Ansatte hos udenlandske virksomheder med fast driftssted her i landetHvis en udenlandsk virksomhed har fast driftssted her, skal løn mv. til de ansatte udbetales gennem en befuldmægtiget, som skal indeholde skatten, jf. KSL § 46, stk. 4. Denne befuldmægtigede skal også indeholde AM-bidrag og SP-bidrag, jf. AMFLbek. § 4, jf. AMFL § 21, stk. 2.

Ansatte hos udenlandske virksomheder, der hverken har hjemting eller fast driftssted her i landetLøn mv. til ansatte i udenlandske virksomheder, der hverken har hjemting eller fast driftssted her i landet, er som udgangspunkt ikke A-indkomst, jf. KSL § 44, litra b. Dette berører dog ikke skattepligten. Ved lov nr. 468 af 9. juni 2004 om ændring af arbejdsmarkedsfondsloven mv. er lønnen gjort bidragspligtig, jf. AMFL. § 8, stk. 1, litra a. Loven har virkning for indkomst erhvervet fra og med den 1. juli 2004. For disse lønmodtagere opgøres bidragsgrundlaget og bidragets størrelse af SKAT, jf. AMFL. § 11, stk. 4. Der vil være tale om A-indkomst, hvis lønnen mv. til disse ansatte bliver udbetalt gennem en såkaldt frivillig befuldmægtiget, jf. KSL § 46, stk. 5. I disse situationer vil lønnen være omfattet af bidragsgrundlaget, jf. AMFL § 8, stk. 1, litra a. I AMFL-bekendtgørelsen § 4 er der fastsat regler om, at den befuldmægtigede skal opgøre, beregne, indeholde, afregne og indberette arbejdsmarkedsbidraget, således som det er tilfælde for A-skattens vedkommende. Se endvidere afsnit D.5 om indeholdelse af skat gennem en befuldmægtiget. Foretager den udenlandske arbejdsgiver indbetaling til en fradragsberettiget pensionsordning efter PBL § 19, for en person, der er bidragspligtig efter AMFL § 7, stk. 1, skal pensionsinstituttet indeholde AM-bidrag, jf. AMFL § 8, stk. 1, litra c og § 11, stk. 5 og 9.  Se også afsnit B.1.10 og D.2.4.