åben Vis oversigt med domme, kendelser og afgørelser, som Skatteforvaltningen har valgt ikke at indarbejde i vejledningens tekst. Vi gør opmærksom på, at materialet i denne oversigt ikke nødvendigvis er udtryk for gældende ret.

A-skat

Uanset om den ansatte er fuldt skattepligtig, jf. KSL § 1 eller begrænset skattepligtig, jf. KSL § 2, stk. 1, nr. 1, til Danmark, vil lønudbetalingen være A-indkomst, jf. KSL § 43, stk. 1, og arbejdsgiverens skal indeholde A-skat, jf. KSL § 46. For så vidt angår den begrænset skattepligtige person skal vedkommende dog arbejde for en arbejdsgiver med hjemting eller fast driftssted her i landet, jf. KSL § 2, stk. 9.

 

Se om indeholdelse af A-skat og AM-bidrag ved arbejde i Danmark i skemaet nedenfor afsnit C.1.1.3.

AM-bidrag

Det er en forudsætning for betaling af AM-bidrag, at der er bidragspligt og bidragsgrundlag efter AMBL (arbejdsmarkedsbidragsloven).

 

Bidragspligten er opfyldt for personer der er skattepligtige til Danmark efter AMBL § 1. Det kan være som fuld eller begrænset skattepligtig.

 

Ansatte hos virksomheder med hjemting her i landet

Når der foreligger et juridisk ansættelsesforhold hos en arbejdsgiver, der er registreret eller har hjemting her i landet, skal der indeholdes A-skat ved udbetaling af A-indkomst uanset om den ansatte er fuld eller begrænset skattepligtig til Danmark, jf. KSL § 46 og § 43, stk. 1. Det samme gør sig gældende for indeholdelse af AM-bidrag jf. KSL § 49B, stk. 1. Det gælder også, selv om lønnen udbetales af en filial i udlandet. Se SKM2012.67.SR.

Se om indeholdelse af A-skat og AM-bidrag ved arbejde i Danmark i skemaet nedenfor afsnit C.1.1.3.

 

Fast driftssted. Pligt til at have en befuldmægtiget

Den udenlandske virksomhed, som har fast driftssted, men ikke hjemting i Danmark, idet hjemtinget befinder sig i et land uden for EU med hvilket Danmark ikke har en aftale om gensidig bistand til opkrævning og inddrivelse, der svarer til reglerne inden for EU, har pligt til at lade lønnen mv. udbetale gennem en befuldmægtiget, der har hjemting i Danmark, jf. KSL § 46, stk. 4. Der kan således ikke kræves en befuldmægtiget, hvis hjemtinget befinder sig inden for EU eller Færøerne, Grønland, Island og Norge. Se SKM2009.300.SKAT. Den befuldmægtigede skal indeholde A-skatten og AM-bidraget. 

Se om indeholdelse af A-skat, AM-bidrag ved arbejde i Danmark i skemaet nedenfor afsnit C.1.1.3.

 

Fast driftssted. Udenlandske virksomheders bygge-, anlægs- eller monteringsarbejdeFor udenlandske virksomheders bygge-, anlægs- eller monteringsarbejde i Danmark opstår der ifølge KSL § 2, stk. 1, nr. 4 og SEL § 2, stk. 1, litra a, fast driftssted fra første dag. For de bygge-/anlægsvirksomheder, der er hjemmehørende i et land, hvormed Danmark har indgået en DBO, kan beskatning af den udenlandske virksomhed dog ikke gennemføres, medmindre der foreligger fast driftssted i Danmark efter betingelserne i DBO'en. Det gælder i mange DBO'er, at der først opstår et fast driftssted efter 12-måneders aktivitet i det pågældende land. I andre DBO'er kan der være tale om 6 måneders eller helt op til 24 måneders aktivitet. Det er derfor nødvendigt at se i de enkelte DBO'er. Se Den juridiske vejledning afsnit C.F.9. Om beskatningen af de ansatte ifølge en DBO, se nedenfor.

Sammenhængen mellem beskatningsretten til virksomhedens og de ansattes indkomst er illustreret med et skema i afsnit C.1.1.2

Ansatte hos udenlandske virksomheder, der hverken har hjemting eller fast driftssted her i landet

Løn mv. til ansatte, der arbejder her i landet for udenlandske virksomheder, der hverken har hjemting eller fast driftssted her i landet, er som udgangspunkt ikke A-indkomst, jf. KSL § 44, litra b. Der vil dog være tale om A-indkomst, hvis lønnen mv. til disse ansatte bliver udbetalt gennem en såkaldt frivillig befuldmægtiget, der har hjemting i Danmark, jf. KSL § 46, stk. 5, og det påhviler i så fald den befuldmægtigede at foretage indeholdelse af A-skat og AM-bidrag.

Er lønmodtageren hjemmehørende i udlandet, vil han ikke kunne beskattes efter reglerne om begrænset skattepligt, jf. KSL § 2, stk. 1, nr. 1, sammenholdt med stk. 9.

Er lønmodtageren fuldt skattepligtig til Danmark berøres skattepligten og AM-bidragspligten ikke af arbejdet for en sådan udenlandsk arbejdsgiver.

Bliver lønnen udbetalt gennem en frivillig befuldmægtiget, der har hjemting i Danmark, skal den befuldmægtigede opgøre, beregne, indeholde, afregne og indberette arbejdsmarkedsbidraget, således som det er tilfældet for A-skattens vedkommende. Se endvidere afsnit D.5 om indeholdelse af skat gennem en befuldmægtiget.

Foretager den udenlandske arbejdsgiver indbetaling til en fradragsberettiget pensionsordning efter PBL § 19, for en person, der er bidragspligtig efter AMBL § 1, skal pensionsinstituttet indeholde AM-bidrag jf. KSL § 49 D, stk. 1. Se også afsnit B.1.10 og D.2.4.